กสร. รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ดีเด่น ปี 2563

กสร. รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ดีเด่น ปี 2563
25 กันยายน 2563
127

กสร. รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ดีเด่น ปี 2563 โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อกระตุ้นให้องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญในประเด็นสิทธิมนุษยชน

วันนี้ (25 กันยายน) ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 ประเภทองค์รภาครัฐส่วนกลาง ระดับดีเด่น จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนที่สามารถถ่ายทอดการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสิทธิมนุษยชนและขยายผลต่อยอดไปยังองค์กรอื่นๆ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้มอบรางวัล

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 ระดับดีเด่น ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ได้จัดทำโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญในประเด็นสิทธิมนุษยชน เคารพในหลักการสิทธิมนุษยชนโดยได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงหากำไร


อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่ายิ่ง เนื่องจากเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยถือเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงานภายใต้ค่านิยม FAIR ที่ปลูกฝังให้บุคลากรกรมปฏิบัติงาน และให้บริการด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิจากการจ้างงาน และมีความเชื่อมั่นว่างานที่มีคุณค่าจะยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานให้ดีขึ้น และส่งเสริมให้มีการพัฒนาแรงงานที่ยั่งยืน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง