กรมกิจการเด็กฯ ให้โอกาส สร้างคน BBG Young Table tennis

กรมกิจการเด็กฯ ให้โอกาส สร้างคน BBG Young Table tennis
25 กันยายน 2563
157

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สโมสรกีฬาบีบีจี และกรมพินิจ ฯ เปิดโครงการ “ให้โอกาส สร้างคน BBG Young Table tennis” ส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้พิสูจน์ศักยภาพตนเองด้านกีฬา 

วานนี้ (24 กันยายน)  ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารเอ ชั้น 2 ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจ ฯ และนายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬาบีบีจี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมกิจการเด็กและเยาวชน กับ สโมสรกีฬาบีบีจี เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “ให้โอกาส สร้างคน BBG Young Table tennis”

โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ 1) จัดเวลาและสถานที่ในการดำเนินโครงการ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย โดยไม่มีกิจกรรมอื่นแทรก ในช่วงเวลาที่มีการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี และโครงการที่จะขยายต่อไปในอนาคต โดยมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 สิ้นสุด เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 2) จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี อย่างน้อย 1 คน เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ “สโมสรกีฬาบีบีจี” ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยดี “สโมสรกีฬาบีบีจี” มีหน้าที่เป็นผู้ประสานกับหน่วยงานอื่นๆ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา การสมัครแข่งขันในรายการต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในโครงการฯ พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

160101163117

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภารกิจในการดูแลกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน อายุตั้งแต่ แรกเกิด – 18 ปี ที่ประสบปัญหาทางทางสังคมต่าง ๆ โดยการให้การสงเคราะห์ คุ้มครอง สวัสดิภาพ และจัดสวัสดิการทางสังคม พร้อมทั้งให้การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในความอุปการะให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามช่วงวัย อีกทั้ง ให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้พัฒนาตนเอง ตามความถนัด ความชอบ และความสามารถ

ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ำหนึ่ง ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพเด็กด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะบำบัด ด้านวิชาการ ด้านมอนเตสซอรี่ และด้านส่งเสริมด้านอาชีพ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมือง เก่ง ดี มีสุขและสร้างสรรค์ ซึ่งการพัฒนาศักยภาพเด็ก ในด้านกีฬาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ำหนึ่ง สอดคล้องกับโครงการ “ให้โอกาส สร้างคน BBG Young Table tennis”.ของสโมสรกีฬาบีบีจี คือ การให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้พิสูจน์ศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงของเด็กและเยาวชนให้มีอนาคตที่ดี

160101163212

นางสุภัชชา กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ “ให้โอกาส สร้างคน BBG Young Table tennis” เป็นโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ได้รับการฝึกฝน เทคนิค และพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา เทเบิลเทนนิสได้อย่างถูกต้อง มีความชำนาญ ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง และมีความสุข ซึ่งผลการดำเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมา มีเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ “ให้โอกาส สร้างคน BBG Young Table tennis” ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการ Central Table Tennis Cup 2018 รายการ BBG Princess Cup 2017– 2018 และ BBG Princess Cup 2020 โดยมีเด็กที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 49 คน

"กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีความยินดีและขอขอบคุณสโมสรกีฬาบีบีจี ที่เข้ามาดำเนินโครงการฯ ให้แก่เด็กและเยาวชนของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โดยทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ทำการสนับสนุนสถานที่ ตารางเวลาในการฝึกอบรมทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ และเปิดโอกาส ให้เด็กและเยาวชนได้เลือกเล่นกีฬาที่ตนเองสนใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในความอุปการะอย่างต่อเนื่อง ต่อไป" นางสุภัชชา กล่าวทิ้งท้าย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง