ราชกิจจาฯ ประกาศ ยุบ บตท. โอนทรัพย์สิน-พนักงานไปอยู่กับ ธอส. ใน 60 วัน

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยุบ บตท. โอนทรัพย์สิน-พนักงานไปอยู่กับ ธอส. ใน 60 วัน
24 กันยายน 2563
916

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ. ยุบบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย โอน "ทรัพย์สิน-พนักงาน" ไปอยู่กับ ธอส. ใน 60 วัน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2563 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 63 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตามกฎหมายระบุถึงการยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือ บตท. โดยให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ทุน และภาระผูกพัน รวมถึงการโอนสิทธิเรียกร้องของ บตท. ไปให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นับตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้

ขณะที่พนักงาน บตท. ที่ประสงค์ไปปฏิบัติงานกับ ธอส. ต้องแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 60 วัน นับจากพระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ โดยการพ้นจากตำแหน่งพนักงาน บตท. ไม่ถือเป็นการออกจากงานเพราะเลิกจ้าง ซึ่งจะให้ ธอส. รับโอนพนักงาน บตท. ไปดำรงตำแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ละคนต่อไป โดยให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิม และได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าพนักงาน ธอส.

ส่วนพนักงาน บตท. ที่ไม่แสดงความจำนงไปปฏิบัติงานกับ ธอส. ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะเลิกจ้างโดยไม่ใช่ความผิดของพนักงาน

ทั้งนี้ พ.ร.บ.ระบุแนบท้าย ถึงเหตุผลในการยุบเลิก บตท. ว่า เนื่องจากปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทย อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถทำธุรกรรมแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ได้เอง ดังนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันกับเอกชน รัฐจึงไม่จำเป็นต้องมีบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อแปลงสินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์ไว้เป็นการเฉพาะ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง