ลูกจ้างรู้ไว้ ถูกเลิกจ้างแจ้ง "ศปลค." ของกสร.ด่วน

ลูกจ้างรู้ไว้ ถูกเลิกจ้างแจ้ง
23 กันยายน 2563
440

กสร.เปิด“ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเลิกจ้างจากสถานการณ์โรคโควิด 19 หรือศปลค. มุ่งทำงานเชิงรุก เฝ้าระวัง ติดตามการเลิกจ้าง พร้อมให้คำปรึกษา ช่วยเหลือนายจ้าง-ลูกจ้างได้เข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจทั้งในด้านการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย แต่รายได้ลดลง ทำให้ผลประกอบการขาดความสมดุล หนทางในการแก้ปัญหาของ  สถานประกอบกิจการ คือการเลิกจ้างพนักงาน ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของกรม พบว่าในช่วงเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 มีลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างและมายื่นคำร้องกับพนักงานตรวจแรงงานจากสถานประกอบกิจการ  1,425 แห่ง จำนวน 22,634 คน กรมฯได้ดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์แล้วรวมทั้งสิ้น จำนวน 376,997,561 บาท

ดังนั้น เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศไทยโดยเฉพาะการเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โรคโควิด 19 ให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วกรมจึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเลิกจ้างจากสถานการณ์โรคโควิด 19” ที่ถือเป็นกลไกหนึ่งในการทำงานเชิงรุก โดยการเฝ้าระวังและติดตามรายงานสถานการณ์การเลิกจ้าง การให้คำปรึกษา และช่วยเหลือ ตลอดจนการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน อันจะส่งผลให้ลูกจ้างเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อธิบดี กสร. กล่าวต่อว่า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเลิกจ้างจากสถานการณ์     โรคโควิด19(Prevention and Problem Solving on Termination of Employment Operation Center) หรือเรียกโดยย่อว่าศปลค. (PSTC) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ กองคุ้มครองแรงงาน ชั้น 10 กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน จะทำหน้าที่ในการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์การเลิกจ้าง

ตลอดจนประสานงานด้านการข่าว รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากำหนดเป็นแนวทางแก้ไขหากสถานการณ์ยังไม่ยุติ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษา แนะนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเลิกจ้างแก่หน่วยปฏิบัติ หรือ สถานประกอบกิจการ ตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่ายภาคประชาสังคมในการให้ความช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง