‘พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์’ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง งานลงรักปิดทองพระพุทธรูป วัดหนองน้ำขุ่น

‘พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์’ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง งานลงรักปิดทองพระพุทธรูป วัดหนองน้ำขุ่น

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.63 เวลา 16.30 น. “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์” เสด็จ ณ วัดหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (เป็นการส่วนพระองค์) เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารวัดหนองน้ำขุ่นและลงรักปิดทององค์พระประธานและพระอัครสาวกทั้ง 2 พระองค์

160084342656

วัดหนองน้ำขุ่นเป็นวัดในอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่งได้โปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงตั้งโครงการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์จึงทรงออกแบบร่วมกับนายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม ปี 2557 และมีคณะทำงานกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ดำเนินโครงการ

ปัจจุบันดำเนินงานแล้วเสร็จในมุขด้านที่ประดิษฐาน พระพุทธโสมาภรณ์บวรคุณ พระประธาน ลักษณะภาพจิตรกรรม ใช้เทคนิคภาพเขียนกำมะลอ คล้ายแบบจิตรกรรมลายรดน้ำ ตัวภาพเน้นสีทองตัดเส้นรายละเอียด พื้นภาพเป็นสีแดง มีเรื่องราวเป็นภาพเทพชุมนุม กำลังย่างเยื้องลงมาแซ่ซ้องสรรเสริญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงชนะมาร แล้วตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ เพื่อเหล่าสรรพสัตว์ได้ปฏิบัติตามหลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏ และบริเวณพื้นที่ห้องโถงตรงกลางวิหาร

มีลักษณะภาพจิตรกรรมแบบไทยประเพณี มีเรื่องราวของสวรรค์ชั้นที่ 1 ชื่อ จตุมหาราชิกาเทวภูมิ มีท้าวปกครองสวรรค์ชั้นนี้ รวม 4 องค์ซึ่งเป็นที่นับถือ คอยปกป้องคุ้มครองผู้อยู่ใต้บวรพุทธศาสนา ประกอบด้วย ท้าวธตรฐเทวบดี ประทับอยู่ทิศตะวันออก ท้าววิรูปักษ์เทวบดีประทับอยู่ทิศตะวันตก ท้าววิรุฬหกเทวบดี ประทับอยู่ทิศใต้ และท้าวเวสสุวัณเทวบดี ประทับอยู่ทิศเหนือ ทั้งนี้ในการทรงงาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ มีพระดำริเกี่ยวกับการเก็บรายละเอียดของภาพจิตรกรรม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ประจำวัดแห่งนี้

การดำเนินงานยังคงเหลือการวาดภาพในมุขอีก 3 ด้าน ซึ่งจะเน้นเรื่องราวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดพุทธบิดา และพุทธมารดา สอดคล้องกับพระประสงค์ของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถที่โปรดให้สร้างวิหาร เพื่อทรงแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการี

160084342689

160084342670

160084465815

(ที่มา ภาพและข้อความ : เพจกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์)