เปิด ‘หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน’ เขตลาดพร้าว - บางซื่อ

เปิด ‘หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน’ เขตลาดพร้าว - บางซื่อ
22 กันยายน 2563
189

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

พื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติศาสน์ กษัตริย์ มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ โดยวันนี้ (22 ..63) เวลา 13.00 . นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิด หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตลาดพร้าว ดยมี ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี บริเวณชั้น 1 สำนักงานเขตลาดพร้าว โอกาสนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีส่วนร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดสร้างหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตลาดพร้าว จากนั้น ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งและทาสีขอบทางเท้าบริเวณหน้าสำนักงานเขตลาดพร้าว

ต่อมาในเวลา 14.30 . ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตบางซื่อ โดยมี ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี ห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานเขตบางซื่อ จากนั้น ปลัดกรุงเทพมหานคร มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีส่วนร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดสร้างหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตบางซื่อเสร็จแล้วปลัดกรุงเทพมหานคร ปลูกต้นทองอุไร และฉีดน้ำหมักชีวภาพลงคลองเปรมประชากร เพื่อปรับความสมดุลของน้ำในคลอง

160077946653_1

160077946729

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในนามของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรของ กรุงเทพมหานคร รวมถึงประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างมีความสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎร์ให้ดีขึ้น ตลอดจนมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสังคมไทยให้มีความผาสุกร่มเย็นตลอดไป

สำหรับหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทานจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล และแสดงผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทานในแต่ละพื้นที่เขต รวมทั้งเป็นสถานที่ที่ประกาศยกย่องจิตอาสาพระราชทานผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตลาดพร้าวและสำนักงานเขตบางซื่อ จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อทำหน้าที่อำนวยการ และประสานการปฏิบัติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติและพระบรมราโชบาย ซึ่งมุ่งเน้นการทำงานด้านจิตอาสา 3 ด้าน ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจทั้งนี้ หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน (Hall of Fame) เป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นสถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และประกาศเกียรติคุณยกย่องจิตอาสาพระราชทาน ผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งกำหนดจัดทำให้ครบทั้ง 50 เขต

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเปิด หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน แล้ว 21 สำนักงานเขต ได้แก่ บางกะปิ สายไหม วังทองหลาง จตุจักร บางเขน บางกอกน้อย ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง บางพลัด บางคอแหลม สาทร ราชเทวี คลองเตย ยานนาวา ธนบุรี พญาไท บางนา คลองสาน วัฒนา ลาดพร้าว และบางซื่อ สำหรับประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้าเยี่ยมชม หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทานได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาราชการ

160077946714

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง