"บางแคโมเดล" อัพเกรดชีวิตสูงวัย

22 กันยายน 2563
233

เปิด"บางแคโมเดล"แห่งแรก อัพเกรดคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้สูงอายุ ดึงเทคโนโลยี นวัตกรรม วางระบบบริหารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พร้อมรับ "สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ในปี 2564

ใครว่า "ชีวิตสูงวัย" จะมีเพียงมุมลำบากอย่างเดียว คงไม่ได้อีกแล้ว ......

เมื่อทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) และกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ได้ร่วมกัน "พัฒนาระบบบริหารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อุปกรณ์สำหรับผู้ดูแลและผู้สูงอายุ" เพื่อยกระดับชีวิตคุณภาพของผู้สูงอายุ โดยนำร่องที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ "บ้านบางแค" เป็นแห่งแรกหรือ "บางแคโมเดล"

160075575397

ปฎิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันยังคงมีผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งที่ถูกทอดทิ้ง ไร้ผู้อุปการะดูแล  และต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีทั้งหมด 12 ศูนย์ โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนี้ จะเริ่มที่บ้านบางแค ซึ่งมีผู้สูงอายุรับบริการทั้งสิ้น 234 คน แบ่งเป็นชาย 75 คน และหญิง159 คน

คลิปข่าว

"ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์" หัวหน้ากลุ่มทีมวิจัยนวัตกรรมและข้อมูลเพื่อสุขภาพ กล่าวว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ์ ในปี 2564 โดยมีผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี เกินร้อยละ 20ของจำนวนประชากรทั้งหมด  ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ประมาณ 11 ล้านคน  คิดเป็นร้อยละ 16.73

โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีทั้งหมด 12 ศูนย์ โดยจะเริ่มต้นที่ บางแคโมเดล ก่อนจะขยายผลให้ครบทั้ง12 แห่งทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงนวัตกรรม เทคโนโลยี และที่สำคัญเป็นการยกระดับการดูแลผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมบริการที่เหมาะสมและเอื้อต่อการดำรงชีวิตให้กับผู้สูงอายุ

160075996741

"ขณะนี้ได้มีการจัดวางระบบบริการในส่วนของบ้านบางแคนั้น ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์   โดยระบบบริหารจัดการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนั้น จะเป็นการจัดการข้อมูลทางสุขภาพของผู้สูงอายุ มีระบบการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด มีระบบระบุตำแหน่งผู้สูงอายุที่เหมาะกับการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มสมองเสื่อม ระบบสงเสริมสุขภาพและการเฝ้าระวังด้วยอุปกรณ์การบันทึกการเคลื่อนไหวแบบไร้สาย เป็นการติดตามการเคลื่อนไหวและส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุอุปกรณ์ชุดตรวจวัดสุขภาพแบบพกพา อุปกรณ์เครื่องตรวจวัดสุขภาพอัตโนมัติสำหรับผู้สูงอายุ และอุปกรณ์ดูแลและพื้นฟูผู้สูงอายุ" ดร.กิตติ กล่าว

นอกจากนั้น ทางศูนย์วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกับภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เครือข่ายภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยจำนวน 2 นวัตกรรม ได้แก่ เครื่องฝึกเดินแบบเคลื่อนที่ได้  และเครื่องออกกำลังกายและฟื้นฟู

ด้าน .ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. กล่าวว่าโครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคตสังคมสูงวัยนี้ ในปี 2563 จะนำร่องแห่งแรกที่บางแคโมเดล  เพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก่อนจะต่อยอดและขยายผลไปสู่ศูนย์อื่นๆ และนวัตกรรมอื่นๆ ต่อไป

160075571459

อย่างไรก็ตาม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม การพัฒนาระบบต่างๆ เป็นผลงานของนักวิจัย นักวิทยาศาตรื และนิสิตนักศึกษาไทย  โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่ได้พัฒนาต่อยอด จนสามารถจัดตั้งบริษัท start up ร่วมสร้างสรรค์กลายเป็นนวัตกรรมที่สามารถขายได้จริง และดูแลสุขภาวะที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุได้ด้วย

ว่ากันว่า ประเทศไทยก้าวสู่สังคมสูงอายุตั้งแต่ปี 2558 แต่ยังไม่เต็มรูปแบบ โดยคาดว่าปี 2564 ซึ่งจะสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และในปี 2575 จะก้าวสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด การเริ่มต้นนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ตั้งแต่วันนี้ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับผู้สูงอายุที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ดี อีกทั้งยังช่วยดูแล และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุได้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง