ราชกิจจาฯ ประกาศราคาชดใช้เครื่องราชฯ ที่ไม่สามารถส่งคืนได้ ตั้งแต่ 682 บาท ถึงสูงสุด 3.3 ล้านบาท

ราชกิจจาฯ ประกาศราคาชดใช้เครื่องราชฯ ที่ไม่สามารถส่งคืนได้ ตั้งแต่ 682 บาท ถึงสูงสุด 3.3 ล้านบาท
22 กันยายน 2563
15,164

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 11 ก.ย. 2563 ความว่า ตามที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้บัญญัติให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการต้องส่งคืนชั้นรองเมื่อได้รับพระราชทานชั้นตราสูงขึ้น หรือผู้รับมรดกของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่วายชนม์ ซึ่งมีหน้าที่ต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือในกรณีที่ทรงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืน แล้วแต่กรณี แต่ไม่สามารถนำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งคืนได้

จะต้องใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือ เหรียญราชการนั้น ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2533 อนุมัติในหลักการ ให้ปรับราคาใหม่ทุก 3 ปี และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 (4) ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา สำนักนายกรัฐมนตรี

จึงออกประกาศกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ตามบัญชีท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ประกาศณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563

ตามบัญชีราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ยกตัวอย่าง อาทิ

  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า

ปฐมจุลจอมเกล้า ราคาชดใช้ 3,269,354 บาท

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ราคาชดใช้ 611,258 บาท

ทุติยจุลจอมเกล้า ราคาชดใช้ 378,588 บาท

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ราคาชดใช้ 288,724 บาท

ตติยจุลจอมเกล้า ราคาชดใช้ 259,022 บาท

ตติยานุจุลจอมเกล้า ราคาชดใช้ 61,588 บาท

  • เหรียญราชอิสริยาภรณ์

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ราคาชดใช้ 1,406 บาท

เหรียญดุษฎีมาลา ราคาชดใช้ เข็มศิลปวิทยา ทหาร 4,022 บาท

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พลเรือน บุรุษ ราคาชดใช้ 4,022 บาท

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พลเรือน สตรี ราคาชดใช้ 4,064 บาท

เหรียญราชการชายแดน ราคาชดใช้ 682 บาท

เหรียญจักรมาลา ราคาชดใช้ 2,434 บาท

เหรียญจักรพรรดิมาลา บุรุษ ราคาชดใช้ 2,284 บาท

เหรียญจักรพรรดิมาลา สตรี ราคาชดใช้ 2,664 บาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: