สศก.ปรับแผนเกษตรอินทรีย์ วางเป้า 'รายได้' เพิ่ม 3% ต่อปี

สศก.ปรับแผนเกษตรอินทรีย์ วางเป้า 'รายได้' เพิ่ม 3% ต่อปี
22 กันยายน 2563
214

สศก. ปรับยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์2560-65 วางเป้าขยายมูลค่าเฉลี่ย3%ต่อปี เพิ่มพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านไร่ เกษตรกร 80,000 คนดันไทย ยืนหนึ่งอาเซียน

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 ก. ย.ที่ผ่านมา ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 2560 - 2564 เป็นแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 – 2565 ซึ่งมีเป้าหมายอัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์เฉลี่ย3%ต่อปี ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านไร่ และจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า 80,000 ราย ภายในปี 2565

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจึงกำหนดประเด็นการพัฒนา 3 ด้านได้แก่ 1. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาฐานข้อมูล และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 2. พัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ และ3. พัฒนาการตลาด การบริการ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

สำหรับปีงบประมาณ 2564 รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะบูรณาการขับเคลื่อนด้านเกษตรอินทรีย์กับกระทรวงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตามแผนการดำเนินงานที่มีมากกว่า 200 โครงการ งบประมาณ 1.9 พันล้านบาท

โดยในปี 2560-2562 ได้ดำเนินการไปแล้วในพื้นที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรวม 896 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งจำนวน 780 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีการขยายการบริโภคเกษตรอินทรีย์ไปยังกลุ่มโรงเรียน ต่อเนื่อง ทั้งโรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหาร ตลอดจนการส่งเสริมเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์ และเปิดตลาดสีเขียวขายผักปลอดภัยในสถานที่ต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560-2564 (1 ล้านไร่) เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขยายพื้นที่การผลิตข้าวให้ได้การรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ Organic Thailand โดยในช่วงที่ผ่านมา 2560-2562 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 5,818 กลุ่ม เกษตรกร 130,082 ราย รวมพื้นที่ 1.21 ล้านไร่ มีเกษตรกรผ่านเกณฑ์ประเมินแล้ว 4,873 กลุ่ม เกษตรกรจำนวน 103,492 ราย พื้นที่ 0.922 ล้านไร่

ปัจจุบันมีเกษตรกรอยู่ในระยะปรับเปลี่ยน 4,034 กลุ่ม 85,762 ราย 0.74 ล้านไร่ และมีเกษตรกรที่ได้รับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 839 กลุ่ม 17,730 ราย ในพื้นที่ 0.182 ล้านไร่

ตลาดเกษตรอินทรีย์มีมูลค่าตลาดโลกสูงถึงปีละ 3.55 ล้านล้านบาท และขยายตัวต่อเนื่องทุกปี ส่วนไทยมีมูลค่าตลาดประมาณ 3,000 ล้านบาท เป็นตลาดต่างประเทศ 2,100 ล้านบาท ซึ่งไทยมีความพร้อมทางภูมิศาสตร์และโลจิสติกส์ สามารถยกระดับสู่ผู้นำด้านเกษตรอินทรีย์ของภูมิภาคอาเซียนได้”

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง