รีไซเคิล “กล่องเครื่องดื่ม” สร้างสังคมสีเขียว

รีไซเคิล “กล่องเครื่องดื่ม” สร้างสังคมสีเขียว
21 กันยายน 2563 | โดย ปาริชาติ บุญเอก
106

โลกเปลี่ยน ผู้คนเปลี่ยน เทคโนโลยีทำให้โลกหมุนเร็ว พร้อมกับความคาดหวังเรื่องสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นกระแส Sustainable มีข้อกฎหมายโดยเฉพาะในยุโรป ขณะเดียวกัน ไทยก็เริ่มมีการออกกฎบังคับมากขึ้นให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

“เต็ดตรา แพ้ค” ในฐานะผู้นำด้านโซลูชั่นการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ได้เน้นย้ำแนวทางสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมห่วงโซ่มูลค่าทั้งหมดของบริษัท รวมถึงความสำคัญของความเชื่อมโยงกันของประเด็นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และความท้าทายด้านเศรษฐกิจในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น โดย 3 แนวคิดหลัก ได้แก่ การปกป้องอาหาร (Food) ผู้คน (People) และอนาคต (Future)

สุภนัฐ รัตนทิพ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด อธิบายว่า การ ปกป้องอาหาร (Food)” คือ การทำให้อาหารปลอดภัยโดยใช้โซลูชั่นการผลิตและบรรจุภัณฑ์ สร้างห่วงโซ่ที่ยั่งยืนร่วมกับภาครัฐ เอกชน 56 ประเทศทั่วโลก จัดทำโครงการนมโรงเรียน จัดตั้งโครงการศูนย์รวบรวมนม (Dairy Hubs) เชื่อมระหว่างฟาร์มโคนมขนาดเล็กและผู้ผลิตนมรายใหญ่ รับนม 389,470 ลิตร ทุกวันจากเกษตรกรโคนมรายย่อย 36,420 ราย ที่เข้าร่วมโครงการ มีเด็กได้รับประโยชน์กว่า 68 ล้านคน

160067420426

ถัดมา คือ “ปกป้องคน (People)” โดยเพิ่มพูนทักษะพนักงาน ส่งเสริมการเติบโต สนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเท่าเทียม มีผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้หญิงเพิ่มขึ้น 14% และลดการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดทำงานในพื้นที่การปฎิบัติงานลงถึง 8%

อีกหนึ่งแนวคิดที่สำคัญ คือ “การปกป้องอนาคต (Future)” เพื่อความยั่งยืนของโลกและความสำเร็จในระยะยาวของลูกค้า ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมความยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า โดย “แนวทางแบบองค์รวมเพื่อการหมุนเวียนทรัพยากร” เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการรวบรวมเพื่อรีไซเคิล

สำหรับ “ด้านวัตถุดิบ” เป้าหมาย คือการใช้วัตถุดิบที่ทดแทนได้จากพืชให้มากที่สุดในการผลิตกล่อง โดยกล่องเครื่องดื่ม มีส่วนประกอบจาก กระดาษราว 75% ซึ่งมาจากป่าปลูกเชิงพาณิชย์ สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ ถัดมา คือ PE สำหรับเชื่อมกล่องราว 20% (ปัจจุบันมีการพัฒนา Bio Based PE ซึ่งทำมาจากชานอ้อยทดแทน) และ 5% เป็นอลูมิเนียมฟอยล์ ซึ่งบริษัทกำลังพยายามหาวัตถุดิบมาทดแทน เพื่อตอบโจทย์ การหมุนเวียนทรัพยากรได้ 100%

160067420683

“ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์” เป้าหมายคือ สามารถนำกล่องเครื่องดื่มกลับมารีไซเคิลได้ทั้งหมด สามารถเพิ่มสัดส่วนของทรัพยากรทดแทนได้ รวมถึงใช้โพลิเมอร์และกระดาษรีไซเคิลในวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด โดยไม่ลดมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร พัฒนานวัตกรรมที่แก้ปัญหาการทิ้งขยะ เช่น กลไกการเปิดฝาที่ไม่สร้างขยะ และส่งเสริมการออกแบบให้รีไซเคิลได้ง่าย

“ด้านการรวบรวมและรีไซเคิล” มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการจัดเก็บและการรีไซเคิลมาเป็นเวลาหลายปี โดยลงทุนกว่า 23 ล้านยูโรในช่วงปี 2555-2562 สร้างพันธมิตรที่มีศักยภาพทั้งในระดับประเทศภูมิภาคและทั่วโลก ผลลัพธ์ที่ได้คือสามารถช่วยเพิ่มจำนวนโรงงานรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มจาก 40 แห่งในปี 2543 มาเป็น 170 กว่าแห่งในปัจจุบัน ส่วนประเทศไทยมีโรงงานรีไซเคิลกล่องกระดาษทั้งสิ้น 3 แห่ง

“ต้องคิดว่าเมื่อกล่องถูกบริโภคเรียบร้อย ทำอย่างไรให้กล่องถูกดึงกลับเข้ามาสู่กระบวนการรีไซเคิลเยอะที่สุด เป็นสิ่งสำคัญและมีความท้าทายพอสมควร แต่เราต้องทำให้ได้และเกิดขึ้นจริง ต้องให้ความสำคัญตั้งแต่วัตถุดิบมาจากไหน ออกแบบอย่างไร และกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างไร เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ยึดถือตลอดมา” 

ทั้งนี้ การดึงกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วเข้าระบบรีไซเคิล ดำเนินผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการเด็กไทยหัวใจรีไซเคิล รวมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รณรงคกับโรงเรียน 700 แห่ง ใน 12 จังหวัด รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใชแลว 8 ตัน หรือ 8 ล้านกลอง ในป 2549 - 2550

160067420784

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก รวมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย บิ๊กซี และรายการทีวี 360 องศา รวบรวมกลองเครื่องดื่มจำนวน 2,300 ตัน หรือ 230 ล้านกลอง ส่งมอบแผ่นหลังคาใหกับ ผูประสบภัยและชุมชนตางๆ กวา 65,000 แผน ในกวา 20 จังหวัด นับตั้งแตป 2553 เป็นต้นมา

โครงการแจวรักษโลก รวมกับ ชอง 3 รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใชแลวได 208 ตัน หรือ 21 ล้านกลอง ในป 2551 นำไปผลิตเปนสมุดจด กวา 4.16 แสนเลม และชุดโตะ-เกาอี้นักเรียน จำนวน 6,240 ชุด บริจาคใหแกโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

160067420561

โครงการกลองยูเอชทีรีไซเคิลไดรวมกับ บริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑและหนวยงาน ภาครัฐในทองถิ่น เก็บรวบรวมกลองเครื่องดื่มใชแลว จำนวน 2,300 ตันหรือ 230 ล้านกลอง มาตั้งแตป 2559 ใน 13 จังหวัด และ โครงการรีไซเคิลกลองนมโรงเรียน รวมกับ พันธมิตรในอุตสาหกรรม และ กทม. 30 เขต 350 โรงเรียนสังกัด กทม. รวบรวมกลองเครื่องดื่มใชแล้วไดกวา 77 ตัน หรือ กวา 7.7 ล้านกลอง ในป 2562

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการใช้พลังงานหมุนเวียนกว่า 69% ในการดำเนินงาน โดยในปีที่ผ่านมา มีการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มของเต็ดตรา แพ้ค มากกว่า 5 หมื่นล้านกล่อง ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 10 ล้านตัน ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จำนวน 3,076 แผง บนหลังคาโรงงาน จ.ระยอง สร้างพลังงานไฟฟ้าทดแทนได้ 1,350 เมกะวัตต์ชั่วโมง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าปีละ 850 ตัน สามารถสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่ 6, 7, 9, 12, 13 และ 15 ได้อย่างเป็นรูปธรรม

  • 3 โรงงาน รีไซเคิลกลองกระดาษ

ประเทศไทย มีโรงงานรีไซเคิลกล่องกระดาษ 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไฟเบอรพัฒน จำกัด” จ.สมุทรปราการ ก่อตั้งป 2548 ทำการรีไซเคิลกลองเครื่องดื่มผลิตเปนเยื่อกระดาษรวมทั้ง แปรรูปเศษโพลีเอททีลีนและอลูมิเนียมที่เหลือจากกระบวนการแยกเยื่อเปนแผนหลังคา โดยมีกำลังการผลิตอยูที่ 24,000 ตัน รับซื้อกลองเครื่องดื่มใชแลวจากเครือขายตัวแทนรับซื้อเศษวัสดุทั่วประเทศและรวมสนับสนุนในโครงการรีไซเคิลตางๆ ในป 2562 รีไซเคิลกลองเครื่องดื่มไปกวา 6,700 ตัน

“โรงงานกรีนบอรด (ประเทศไทย)” จ.ปทุมธานี เปนผูผลิตแผนกระดานทำจากกลองเครื่องดื่มใชแลวทั้งกลองที่นำมาตัดยอยและเขาเครื่องอัดรอนที่อุณหภูมิสูงกลายเปนแผนไมกระดาน คุณภาพสูง ใชในอุตสาหกรรมหลากหลายตั้งแตการก่อสราง ตกแตงภายใน พื้น และผนัง ในป 2562 โรงงานไดรีไซเคิลกลองเครื่องดื่มราว 150 ตัน

“โรงงาน เอส.พี. เปเปอร” กอตั้งในป 2544 ดำเนินธุรกิจการกรอและตัดกระดาษน้ำตาล จำหนายแกนกระดาษใชแล้วและกระดาษรีไซเคิลตางๆ ในป 2560 โรงงานไดขยายธุรกิจตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมโดยก่อตั้งธุรกิจรีไซเคิลกลองเครื่องดื่มใชแลวใหเป็นแผนชิพบอรด มีกำลังการรีไซเคิลอยูที่ 900 ตันตอป ในปี 2562 ขยายกำลังการผลิตเป็น 2,000 ตันต่อ

160067420433

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง