โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 534 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 534 ราย
18 กันยายน 2563
908

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 534 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการ มาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ ดังต่อไปนี้

๑. พลโท สนิธชนก สังขจันทร์ เป็น พลเอก

๒. พลโท ฉมาวิทย์ สาตรรอด เป็น พลเอก

๓. พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ เป็น พลเอก

๔. พลโท วรวิช มลาสานต์ เป็น พลเอก

๕. พลโท สราวุธ รัชตะนาวิน เป็น พลเอก

๖. พลโท สมคิด ทับทิม เป็น พลเอก

๗. พลโท สมชาติ ศิลป์เจริญ เป็น พลเอก

๘. พลโท เถกิงศักดิ์ เครือหงส์ เป็น พลเอก

๙. พลโท ปราโมทย์ สินสมบูรณ์ เป็น พลเอก

๑๐. พลโท ชัยวิน ผูกพันธุ์ เป็น พลเอก

๑๑. พลโท ช านัญพจน์ พูลเกษ เป็น พลเอก

๑๒. พลโท พิสิษฐ ธีระเดชะชาติ เป็น พลเอก

๑๓. พลโท รักเกียรติ พันธุ์ชาติ เป็น พลเอก

๑๔. พลโท ศยาม จันทรวิโรจน์ เป็น พลเอก

๑๕. พลโท ณภัทร สุขจิตต์ เป็น พลเอก

๑๖. พลโท พิสิทธิ์ สิงหราไชย เป็น พลเอก

๑๗. พลโท สุรพล เจียรณัย เป็น พลเอก

๑๘. พลโท สุรศักดิ์ ภู่กลั่น เป็น พลเอก

๑๙. พลโท อรรถพงศ์ ศิริวรรณ เป็น พลเอก

๒๐. พลโท กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล เป็น พลเอก

๒๑. พลโท จุมพล จุมพลภักดี เป็น พลเอก

๒๒. พลโท ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร เป็น พลเอก

๒๓. พลโท สุภรัตน์ เงินบำรุง เป็น พลเอก

๒๔. พลโท ธิติชัย เทียนทอง เป็น พลเอก

๒๕. พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ เป็น พลเอก

๒๖. พลโท วิวัฒน์ไชย ศรีมานพ เป็น พลเอก

๒๗. พลโท วิชาญ สุขสง เป็น พลเอก

๒๘. พลโท อภิสิทธิ์ นุชบุษบา เป็น พลเอก

๒๙. พลโท ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง เป็น พลเอก

๓๐. พลโท สุชาติ สุทธิพล เป็น พลเอก

๓๑. พลโท สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ เป็น พลเอก

๓๒. พลโท ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ เป็น พลเอก

๓๓. พลโท พิสัณห์ ปฐมเอม เป็น พลเอก

๓๔. พลโท ไตรเทพ ศรีพันธุ์วงศ์ เป็น พลเอก

๓๕. พลโท กิตติ เกตุศรี เป็น พลเอก

๓๖. พลโท กฤช ปี่ทอง เป็น พลเอก

๓๗. พลโท สุรคล ท้วมเสม เป็น พลเอก

๓๘. พลโท ภัทรวรรธ คงพันธุ์ เป็น พลเอก

๓๙. พลโท กฤษณ์ บัณฑิต เป็น พลเอก

๔๐. พลโท วิชา ไผ่เกาะ เป็น พลเอก

๔๑. พลโท สิทธิพล นิ่มนวล เป็น พลเอก

๔๒. พลโท ณรงค์ฤทธิ์ หอมอ่อน เป็น พลเอก

๔๓. พลโท มนต์ ทวีวรรณบูลย์ เป็น พลเอก

๔๔. พลโท ศตวรรษ รามดิษฐ์ เป็น พลเอก

๔๕. พลโท ธรรมนูญ วิถี เป็น พลเอก

๔๖. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ เป็น พลเอก

๔๗. พลโท วรเกียรติ รัตนานนท์ เป็น พลเอก

๔๘. พลโท ธัญญา เกียรติสาร เป็น พลเอก

๔๙. พลโท ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ เป็น พลเอก

๕๐. พลโท พัลลภ เฟื่องฟู เป็น พลเอก

๕๑. พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย เป็น พลเอก

๕๒. พลโท วัชรปาณี มณีวรรณ เป็น พลเอก

๕๓. พลโท คธายุทธ์ เสาวคนธ์ เป็น พลเอก

๕๔. พลโท สิริพจน์ รำไพกุล เป็น พลเอก

๕๕. พลโท อัครเดช บุญเทียม เป็น พลเอก

๕๖. พลโท สัญชัย รุ่งศรีทอง เป็น พลเอก

๕๗. พลโท วัชระ พิทยานรเศรษฐ เป็น พลเอก

๕๘. พลโท บรรพต พูลเพียร เป็น พลเอก

๕๙. พลโท ชัชวาลย์ วรรณสุทธิ์ เป็น พลเอก

๖๐. พลโท ธัญญพรหม อัศวจินดา เป็น พลเอก

๖๑. พลโท สุรพล ตาปนานนท์ เป็น พลเอก

๖๒. พลโท หม่อมหลวงกุลชาต ดิศกุล เป็น พลเอก

๖๓. พลโท อรรถพร ทองธิราช เป็น พลเอก

๖๔. พลโท สุรชาติ จิตต์แจ้ง เป็น พลเอก

๖๕. พลเรือโท มนัสวี บูรณพงศ์ เป็น พลเรือเอก

๖๖. พลเรือโท ไชยนันท์ นันทวิทย์ เป็น พลเรือเอก

๖๗. พลเรือโท อณุวัฒ สัมภวะผล เป็น พลเรือเอก

๖๘. พลเรือโท อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์ เป็น พลเรือเอก

๖๙. พลเรือโท ภราดร พวงแก้ว เป็น พลเรือเอก

๗๐. พลเรือโท ธีรกุล กาญจนะ เป็น พลเรือเอก

๗๑. พลเรือโท วราห์ แทนขำ เป็น พลเรือเอก

๗๒. พลเรือโท ทรงวุฒิ บุญอินทร์ เป็น พลเรือเอก

๗๓. พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ เป็น พลเรือเอก

๗๔. พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ เป็น พลอากาศเอก

๗๕. พลอากาศโท คงศักดิ์ จันทรโสภา เป็น พลอากาศเอก

๗๖. พลอากาศโท สายศักดิ์ ครรภาฉาย เป็น พลอากาศเอก

๗๗. พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี เป็น พลอากาศเอก

๗๘. พลอากาศโท ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล เป็น พลอากาศเอก

๗๙. พลอากาศโท ชานนท์ มุ่งธัญญา เป็น พลอากาศเอก

๘๐. พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย เป็น พลอากาศเอก

๘๑. พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เป็น พลอากาศเอก

๘๒. พลอากาศโท ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ เป็น พลอากาศเอก

๘๓. พลอากาศโท ประยูร ธรรมาธิวัฒน์ เป็น พลอากาศเอก

๘๔. พลอากาศโท สรายุทธ์ มหัตกีรติ เป็น พลอากาศเอก

๘๕. พลอากาศโท สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ เป็น พลอากาศเอก

๘๖. พลอากาศโท อนุชา ผลโภค เป็น พลอากาศเอก

๘๗. พลอากาศโท อลงกรณ์ วัณณรถ เป็น พลอากาศเอก

160043666421

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/024/T_0001.PDF

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง