ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบมท. ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบมท. ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
17 กันยายน 2563
386

ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ความว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อกำหนดให้คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สามารถนำเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปลงทุนในสลากออมทรัพย์ พันธบัตร หรือตราสารอื่นที่มีความเสี่ยงต่ำของรัฐ องค์กรของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 มาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และมาตรา 6 และมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ราชการ ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น รวมทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนจังหวัด จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด กู้ไปดำเนินกิจการต่าง ๆ ภายในกำหนดเวลากู้ไม่เกินสิบห้าปี ดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละสิบเก้าต่อปี และเพื่อซื้อสลากออมทรัพย์ พันธบัตร หรือตราสารอื่นที่มีความเสี่ยงต่ำของรัฐ องค์กรของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ”

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง