แต่งตั้งผู้ช่วยผู้พิพากษา ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาล 113 ราย

แต่งตั้งผู้ช่วยผู้พิพากษา ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาล 113 ราย
16 กันยายน 2563
504

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยผู้พิพากษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาลจำนวน 113 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้ช่วยผู้พิพากษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาล จำนวน ๑๑๓ ราย ดังนี้

๑. นางสาวนรัตน์ชร ธิติบูลยารัตน์ ๒. นายศรัณย์พิชญ์ เรนวาลี ๓. นายธีรกานต์ หางแก้ว ๔. นางสาวปิยวรรณ ศุภกิจมงคลกุล ๕. นางสาววรพรรณ วิสิฐธนวรรธ ๖. นายปรมัตถ์ สุวรรณเสรี ๗. นางสาวมณีรัตน์ มหาชัยเจริญ ๘. นางสาวพรหทัย จันทร์แสงศรี ๙. นางสาววรัญญา ตรงพิสุทธิ์ศักดิ์ ๑๐. นางสาวสริตา รัตนอติกุล

๑๑. นางสาวเมษ์รวี แจ่มแจ้ง ๑๒. นายกฤษณพงศ์ อังกุลดี ๑๓. นายภัทรพล พลรังสิต ๑๔. นายรวิน ถกลวิโรจน์ ๑๕. นายสัจจา หวังเอียด ๑๖. นายวีรพงศ์ เขาแก้ว ๑๗. นายจิรวัสส์ สินไชย ๑๘. นายณรงค์ชัย ช่วยบ้าน ๑๙. นายจิโรจ เนียมกุลรักษ์ ๒๐. นายกิตติศักดิ์เพ็ชรวงษ์

อ่านทั้งหมด ที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/212/T_0006.PDF

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง