“โรงเรียนโรงนา” วส.พุทธปัญญาฯสร้างชุมชนเกษตรอินทรีย์

“โรงเรียนโรงนา” วส.พุทธปัญญาฯสร้างชุมชนเกษตรอินทรีย์
15 กันยายน 2563
143

วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี ตั้งโรงเรียนโรงนา เรียนรู้จากประสบการณ์จริงพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม พร้อมสร้างชุมชนเกษตรอินทรีย์

พระมหาสาทร บุญชูยะ ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์(วส.)พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง จ.นครปฐม กล่าวว่า วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี มีจุดเน้นในการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้คนในท้องถิ่น จึงได้เริ่มโครงการจัดตั้งโรงเรียนโรงนาขึ้นในพื้นที่ชุมชนโดยรอบวัดไร่ขิง จ.นครปฐม เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม (Buddhist Engagement)

โดยมีกระบวนการทำงานด้วยการให้นิสิตนำความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนมาถ่ายทอดลงสู่ชุมชนผ่านกิจกรรมการเข้าร่วมกับเกษตรกรในการเพาะปลูก เน้นร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้หลักสัมมาอาชีวะ เพื่อทำการผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมให้สร้างผลผลิตโดยปราศจากสารพิษ หรือ เกษตรอินทรีย์ เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคถูกทำร้ายสุขภาพด้วยสารเคมี

พร้อมทั้งส่งเสริมการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า ให้ใช้หลักเมตตาสร้างสังคมแห่งความกรุณา ค้าขายแบบเอื้ออาทร ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค เป็นการส่งเสริมการค้าขายแบบบุญนิยม ไม่ใช่ทุนนิยม

นอกจากนี้ในช่วงวันพระจะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โรงเรียนโรงนา รักษาศีล 5 ลด ละ เลิก และการไม่เบียดเบียน เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เกิดสันติสุข ทั้งนี้จากการดำเนินงานโครงการโรงเรียนโรงนา ทำให้ชุมชนในพื้นที่โดยรอบวัดไร่ขิงเกิดกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ มีการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือของชาวบ้านผ่านกระบวนการสร้างสังคมแห่งความกรุณาโดยวส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี ด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง