กปภ.รุกนวัตกรรมดันองค์กรทันสมัย

กปภ.รุกนวัตกรรมดันองค์กรทันสมัย
16 กันยายน 2563
112

“ทรงศักดิ์” หนุน กปภ.ผลักดันเทคโนโลยี นวัตกรรม เป็นองค์กรทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถบริการประปาให้ประชาชนทั่วประเทศ

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ให้บริการสาธารณูปโภคน้ำประปาแก่ประชาชนใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ) ซึ่ง กปภ.ได้จัดงานประปาวิชาการวานนี้ (15 ก.ย.) ภายใต้แนวคิด “PWA : Chapter II Digital Through Customer Service” เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

รวมทั้งให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และการให้บริการลูกค้า ทั้งจากหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของ กปภ. ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นช่องทางการพัฒนาบุคลากรของ กปภ.เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการให้บริการที่มีคุณค่าสู่ประชาชน 

160016300841

นอกจากนี้ต้องการให้พัฒนา กปภ.เป็นองค์กรที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคดิจิทัล ตามนโยบายขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล PWA 4.0 โดยยังคงดำเนินกิจการที่เป็นสาธารณูปโภคหลักของประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรของ กปภ. จะได้นำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาเรียนรู้ไปต่อยอดและขยายผลในการปฏิบัติงานจริง

นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์องค์กร (ระยะ 3 ปี) พ.ศ.2563-2565 ของ กปภ.ส่วนหนึ่งมียุทธศาสตร์สำคัญ คือ การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำไปพัฒนารวมถึงปรับใช้ในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยตามนโยบายขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล PWA 4.0

160016305777

160016307457

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง