'ประกันสังคม' ลดจ่ายสมทบ 2% 'ผู้ประกันตน' มาตรา 33 39 ต้องจ่ายเท่าไรบ้าง

'ประกันสังคม' ลดจ่ายสมทบ 2% 'ผู้ประกันตน' มาตรา 33 39 ต้องจ่ายเท่าไรบ้าง
16 กันยายน 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
2,788

ไขข้อข้องใจ การจ่ายเงินสมทบ "ประกันสังคม" ของ "ผู้ประกันตน มาตรา 33 39 40" ช่วงโควิด-19 ต้องจ่ายเดือนละเท่าไร ใครได้สิทธิ์บ้าง

หลังจากที่มี "ประกาศกระทรวงแรงงาน" เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้าง และผู้ประกันตนซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบติร้ายแรงกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

และเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 มิให้นําไปสู่การระบาดระลอกใหม่ อันส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในท้องที่ประเทศไทย จึงควรลดหย่อนการออกเงินสมทบ นายจ้างและผู้ประกันตน ดังต่อไปนี้

1. นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเหลือ 2%

ให้นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบ เข้ากองทุนประกันสังคมประจํางวดเดือนกันยายน พ.ศ.2563 ถึงงวดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยให้ส่งเงินสมทบในอัตราฝ่ายละ 2% ของค่าจ้างของผู้ประกันตน

โดยปกติผู้ประกันตนและนายจ้างจะต้องสมทบเงินประกันสังคมฝ่ายละ 5% สูงสุดไม่เกิน 750 บาท แต่เมื่อมีการประกาศให้ลดการจ่ายเงินสมทบเหลือเดือนละ 2% เป็นเวลา 3 เดือน (ก.ย.-พ.ย.63) เท่ากับว่าจะต้องจ่ายเงินสมทบสูงสุดเดือนละ 300 บาท (ในกรณีที่เงินเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท) หรือลดหลั่นกันไปตามฐานเงินเดือนของผู้ประกันตน

2. ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเหลือเดือนละ 96 บาท

ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุน โดยให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 96 บาท จากเดิม 432 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือน ก.ย. – พ.ย. 63

3. หากส่งเงินเกินกว่าจํานวนเงินที่กําหนดสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินคืนได้

กรณีที่มีการส่งเงินเกินกว่าจํานวนเงินที่กําหนดไว้ตามประกาศนี้ ให้นายจ้าง หรือผู้ประกันตนตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้วแต่กรณี ยื่นคําร้องขอรับเงินในส่วนที่เกินคืนได้ ณ สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา

ทั้งนี้สำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ "สำนักงานประกันสังคม" ได้ที่สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 E-mail  [email protected] หรือโทร 1506

160016105071

ที่มา: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง