ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีขออนุญาตกิจการวิทยุ-โทรทัศน์ทางอิเล็กทรอนิกส์

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีขออนุญาตกิจการวิทยุ-โทรทัศน์ทางอิเล็กทรอนิกส์
14 กันยายน 2563
158

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้ประสงค์ขออนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้สามารถขออนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และมาตรา 27 วรรคหนึ่ง (6) และ (24) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ประกอบกับมาตรา 5 มาตรา 7 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

อ่านหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/209/T_0016.PDF 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง