'วราวุธ' ลงพื้นที่ 3 จังหวัด สะท้อนปัญหาพร้อมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

'วราวุธ' ลงพื้นที่ 3 จังหวัด สะท้อนปัญหาพร้อมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
13 กันยายน 2563
311

“วราวุธ” ลงพื้นที่ 3 จังหวัด สะท้อนปัญหาพร้อมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน “ปลัดจตุพร” เตรียมขยายผลแก้ไขปัญหาทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.63 โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ภายใต้แนวคิดของพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมอบพื้นที่จังหวัดให้รัฐมนตรีแต่ละท่านดูแล เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม นำทีมผู้บริหารทั้งกระทรวง ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากพื้นที่และหารือหน่วยงานในจังหวัดร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ย้ำทุกจังหวัดมีปัญหาและความพร้อมที่แตกต่าง การแก้ไขต้องตรงจุดและความต้องการ ส่วนนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำแนวคิดพร้อมขยายผลครอบคลุมทุกจังหวัด

วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว. ทส.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ว่า ตามที่พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน และคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด เพื่อติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยาและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่

159998762875

นอกจากนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละท่านมีจังหวัดที่ต้องรับผิดชอบ ส่วนตนรับผิดชอบจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี โดยตนได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อน กำกับ ดูแล ติดตามและรับฟัง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนทั้ง 3 จังหวัด ซึ่งระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2563 ตนจะลงพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด เพื่อรับฟังปัญหา พร้อมหาแนวทางประสานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งในวันที่12 กันยายน 2563 ตนพร้อม

ด้วย นายประภัส โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทธ สุวรรณประทีป หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำผู้บริหารของกระทรวงทส.ทุกกรม ได้มาร่วมประชุมรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนจากหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดสุพรรณบุรี กว่า 300 คน ซึ่งตนมองว่า บริบทของแต่ละพื้นที่ รวมถึงปัญหาของแต่ละจังหวัดก็มีความแตกต่างกัน ซึ่งก็มีผลมาจากลักษณะภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ดังนั้น ท่านนายกรัฐมนตรีจึงตัดสินใจให้รัฐมนตรีทุกคนได้ลงพื้นที่และรับผิดชอบรายจังหวัด สำหรับพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ปัญหาหลัก ๆ ก็คือ ปัญหาเรื่องการจัดการบริหารจัดการน้ำ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำน้อย เจาะบ่อบาดาลหาน้ำยากมาก ไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือปัญหาน้ำมาก จนท่วมไร่นา เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่ม นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินอีกในบางพื้นที่ ส่วนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีก็มีปัญหาช้างป่าบุกทำลายพื้นที่เกษตรกรรม และจังหวัดนครปฐมจะมีปัญหาน้ำเสียเนื่องจากเป็นช่วงปลายน้ำของแม่น้ำท่าจีน ปัญหาฟาร์มปศุสัตว์ปล่อยน้ำเสียลงสู่สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งตนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามดำเนินการเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

159998764514

นอกจากตนจะนำทีมผู้บริหารลงพื้นที่เพื่อพบปะพี่น้องประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่ ตนอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนว่า “ทุกพื้นที่มีปัญหาที่แตกต่างกัน กลไกและบริบทพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาก็แตกต่างกัน บางปัญหาต้องใช้เวลาในการแก้ไข บางปัญหาต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้ง บูรณาการความร่วมมือและระดมสหวิชาการในการดำเนินการ แต่ทุกปัญหาต้องการความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนในการมีส่วนร่วม รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ภาครัฐพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีปัญหาอะไรหันหน้ามาคุยกัน เราพร้อมรับฟัง และร่วมมือกันแก้ไขและขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” และเมื่อตนลงพื้นที่ครบทั้ง 3 จังหวัดแล้ว จะได้นำไปสรุปและหารือ พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการ ทั้งนี้ สำหรับปัญหาหรือข้อเรียกร้องใดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือกระทรวงอื่น ๆ ตนจะได้นำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหา ต่อไป

ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตนได้กำชับหัวหน้าส่วนราชการทุกคนให้นำปัญหาไปกำหนดแนวทางแก้ไข หากปัญหาใดสามารถแก้ไขได้เลย ให้ดำเนินการทันที และจะต้องรายงานให้ตนและท่านรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่อง อย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ ต้นเหตุของปัญหา บริบทของพื้นที่ ความพร้อมของหน่วยงานและประชาชน คือหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จะเร่งรัดพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ปัจจุบันอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ตนได้หารือกับท่าน รมว. ทส. แล้วว่าจะขยายผลและลงพื้นที่ในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่ แม้จะไม่ใช่พื้นที่รับผิดชอบภายใต้โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพราะเราจะขับเคลื่อนทุกพื้นที่ในประเทศไทยไปด้วยกัน ซึ่งบทบาทและภารกิจ รวมถึง พื้นที่รับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทยอยู่แล้ว

159998766470

อย่างไรก็ตาม หากพี่น้องประชาชนท่านใดมีความต้องการหรือความเดือดร้อนที่กระทรวงจะช่วยเหลือแก้ไขได้ สามารถแจ้งให้ทราบได้ในทุกช่องทาง ทั้งทางสายด่วน 1310 และช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ทุกช่องทาง นายจตุพร ปลัด ทส.กล่าวให้ความมั่นใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง