'นิด้าโพล' ชี้ คนไทยยังกังวลโควิด เชื่อรับมือ 'ระบาดรอบ 2' ได้

'นิด้าโพล' ชี้ คนไทยยังกังวลโควิด เชื่อรับมือ 'ระบาดรอบ 2' ได้
10 กันยายน 2563
148

นิด้าโพล เปิดผลสำรวจประชาชน พบส่วนใหญ่คิดว่าประเทศไทยสามารถรับมือกับการระบาดของโควิด-19 รอบ 2 ได้ กังวลต่อการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ลดลง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ประชาชนยังกลัวโควิด-19 อยู่หรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2563 จากประชาชน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับสถานการณ์ โรคระบาดโควิด-19 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงความกังวลต่อการติดเชื้อโรคระบาดโควิด-19 พบว่า ร้อยละ 23.04 ระบุว่า กังวลมาก ร้อยละ 36.81 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล ร้อยละ 16.81 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล และร้อยละ 23.34 ระบุว่า ไม่กังวลเลย

ด้านเหตุผลสำคัญที่ประชาชนเลือกสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.98 ระบุว่า กลัวตาย รองลงมา ร้อยละ 9.28 ระบุว่า กลัวสังคมรังเกียจ ร้อยละ 7.45 ระบุว่า เป็นคำสั่งรัฐบาล ร้อยละ 7.22 ระบุว่า กลัวทำให้คนอื่นตาย และร้อยละ 1.07 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ ไม่สนใจ

ส่วนความคิดเห็นต่อการรับมือของประเทศไทย หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในรอบที่ 2 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.24 ระบุว่า สามารถรับมือได้ รองลงมา ร้อยละ 10.95 ระบุว่า ไม่สามารถรับมือได้ และร้อยละ 9.81 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อความเพียงพอของระบบการแพทย์และสาธารณสุข หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในรอบที่ 2 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.14 ระบุว่า มีเพียงพอ รองลงมา ร้อยละ 22.13 ระบุว่า ไม่เพียงพอ และร้อยละ 9.73 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง