โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษา 32 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษา 32 ราย
9 กันยายน 2563
473

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 32 ผู้พิพากษาศาลจังหวัด

เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาประจำสำนักงาน ศาลยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น จำนวน ๓๒ ราย ดังนี้

๑. นายนิพิฐพนธ์ หงษ์ใจ ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. นายธนากร หงษ์ทอง ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา

๓. นางสาวธันยพร แสงแจ้น ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา

๔. นางสาวภรณ์ทิพย์ ไทพาณิชย์ ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา

๕. นายมนตรี รุ่งแสงมนูญ ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา

๖. นายวิทยพฤกษ์ ภวจิตตทาน ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา

๗. นางสาววัชราภา พิชยวัฒน์ ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา

๘. นายวรพล จรัสกิตติกร ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา

๙. นางกรองทอง ลิมป์ศุภวาณิช ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา

๑๐. นายภัทรกร ศรีทองสุข ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต

๑๑. นายสุชาติ จันทร์พวง ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา

๑๒. นางสาวสุรัฏชยา ผาสุข ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา

๑๓. นายสุกฤษฎิ์ ตั้งวรรณวิบูลย์ ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา

๑๔. นายสุรชัย วรชาติศิริกุล ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา

๑๕. นายมนตรี ชุนหชัย ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา

๑๖. นางสาวลลิตา พละไกร ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา

๑๗. นายธีริทธิ์ ยอดสุวรรณ ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม

๑๘. นายนิรชิต สายสูง ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดล าปาง

๑๙. นายนันทัช กิจรานันทน์ ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา

๒๐. นางสาวจุฑามาศ ผาสุขฤทธิ์ ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดจันทบุรี

๒๑. นางสาวชาลิสา รัตนาวิบูลย์ ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต

๒๒. น ายชูศักดิ์ อุ่นใจ ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา

๒๓. นางสาวษมานันท์ กิตติจรส ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดตรัง

๒๔. นางสาววันดี ยอดจิ๋ว ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดจันทบุรี

๒๕. นางสาวศิริพร ขันทอง ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา

๒๖. นางสาวเพชรรัตน์ จีตนิยม ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต

๒๗. นายพงศ์ธเนศ เขียวรัตน์ ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต

๒๘. นายวัชพล สุวรรณจูฑะ ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดจันทบุรี

๒๙. นางสาวศุภรดา เสาร์น้อย ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต

๓๐. นายไชยวัฒน์ บุญเรืองศักดิ์ ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต

๓๑. นายธนิจ มุงคุณแสน ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดบึงกาฬ

๓๒. นางสาวพัดชา พานพิทักษ์ ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง