เช็คด่วน! ใครเข้าข่ายต้องยื่น 'ภาษีเงินได้ครึ่งปี'? ก่อนหมดเขต 8 ต.ค.นี้

เช็คด่วน! ใครเข้าข่ายต้องยื่น 'ภาษีเงินได้ครึ่งปี'? ก่อนหมดเขต 8 ต.ค.นี้

'กรมสรรพากร' เตือนยื่น 'ภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปี' แบบกระดาษได้ถึง 30 ก.ย.นี้ ส่วนออนไลน์ได้ถึง 8 ต.ค.นี้ ใครเข้าข่ายบ้าง? ช่องทางการยื่นภาษีมีกี่แบบ? เช็คได้ที่นี่

หลังจากที่หลายคนเพิ่งยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปแล้ว ซึ่งหมดเขตเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ขณะนี้ถึงเวลาสำหรับการยื่น "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ครึ่งปี)" หรือ ภ.ง.ด.94 ปีภาษี 2563 ที่ในแต่ละปีจะมีกำหนดระยะเวลาการยื่นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน ของทุกปี สำหรับการยืนแบบกระดาษ ส่วนการยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ www.rd.go.th สามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 8 ตุลาคม ของทุกปี

159927072055

  • ใครมีหน้าที่ต้องยื่น "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ครึ่งปี)" หรือ ภ.ง.ด.94?

ทั้งนี้ผู้ที่มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ครึ่งปี) หรือ ภ.ง.ด.94 ต้องเป็นผู้มีรายได้ตั้งแต่มกราคม - มิถุนายน 2563 ดังนี้

1.ผู้มีเงินได้ตาม 40 (5) เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินต่างๆ เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ เป็นต้น

2.ผู้มีเงินได้ตาม 40 (6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ ได้แก่ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม

3.ผู้มีเงินได้ตาม 40 (7) เงินได้จากการรับเหมาที่ต้องจัดหาสัมภาระที่สำคัญนอกเหนือจากเครื่องมือ เช่น ค่าแรง ค่าสัมภาระ

4.ผู้มีเงินได้ตาม 40 (8) เงินได้ที่นอกเหนือจากเงินได้มาตรา 40 (1) ถึง (7) เช่น รายได้จากธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม ขนส่ง ร้านขายของ เสริมสวย นักแสดง นักกีฬาอาชีพ นักร้อง รับจ้างทั่วไป และอื่นๆ 

โดยหากผู้มีเงินได้มีสถานะเป็นโสดหรือหม้าย เกณฑ์กำหนดว่าต้องเป็นผู้มีรายได้เกิน 60,000 บาท หากสมรสแล้วต้องมีรายได้เกิน 120,000 บาท ในกรณีเป็นกองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง ต้องมีรายได้เกิน 60,000 บาท สำหรับคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ต้องมีรายได้เกิน 60,000 บาท และวิสาหกิจชุมชน ต้องมีรายได้เกิน 60,000 บาท

  • ยื่น ภ.ง.ด.94 ได้ช่องทางไหนบ้าง?

ขณะที่กำหนดการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ครึ่งปี) หรือ ภ.ง.ด.94 สามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 

1.แบบกระดาษ ที่สำนักงานสรรพากรทั่วประเทศ โดยมีกำหนดการยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายนของทุกปี

2.แบบอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th มีกำหนดการยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 8 ตุลาคของทุกปี

159927239597