'กรมบัญชีกลาง' ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วง 'วันหยุด' 4 และ 7 ก.ย.นี้

'กรมบัญชีกลาง' ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วง 'วันหยุด' 4 และ 7 ก.ย.นี้
3 กันยายน 2563
221

"กรมบัญชีกลาง" ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในช่วง "วันหยุด" ราชการกรณีพิเศษ วันที่ 4 และ 7 ก.ย. 63

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563 เป็น "วันหยุดราชการ" เพื่อชดเชย "วันหยุด" ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2563  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้วันเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นวันทำการ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงเวลาดังกล่าวต่อไปได้ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ และซ้อมความเข้าใจในการจัดซื้อซื้อจัดจ้าง ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการ ดังนี้

1. กรณีหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ซึ่งได้กำหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้าง ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 34 วรรคสาม ข้อ 43 วรรคสาม และข้อ 53

2. กรณีหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการตามข้อ 45  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการนำร่างเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐอื่น เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรงและโดยเปิดเผย ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อ 46 และข้อ 47

159912156227

3. กรณีหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ โดยต้องเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างให้เผยแพร่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 60 (3)

“กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ให้จัดทำหนังสือแจ้งเลื่อนวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาตามระเบียบฯ ออกไปก่อน ถึงกำหนดวันยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงวันดังกล่าวได้อย่างสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง