'นฤมล' ลั่นขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เร่งดูแลกลุ่ม 'ผู้สูงอายุ-สตรี'

'นฤมล' ลั่นขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เร่งดูแลกลุ่ม 'ผู้สูงอายุ-สตรี'
1 กันยายน 2563
102

"นฤมล" เผยข้อมูลติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เน้นย้ำการพัฒนาต้องได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วนและตอบโจทย์ในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่ม "ผู้สูงอายุและสตรี"

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของรัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการให้ทุกภาคส่วนประสานความร่วมมือ มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเสมือนผู้นำของแต่ละจังหวัด และให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบดูแลแต่ละจังหวัดทำหน้าที่ประสานงาน ให้คำปรึกษา รับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ ทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอในการขอรับการช่วยเหลือ เพื่อให้รัฐบาลได้นำไปวางแผนและร่วมกันขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รมช.แรงงาน กล่าวต่อไปว่า กระทรวงแรงงานมีนโยบายที่จะดำเนินการหลายโครงการ ไม่เพียงแค่จังหวัดน่านและแพร่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเท่านั้น แต่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการต่างๆ ที่กระทรวงแรงงานมีให้บริการในทุกจังหวัดที่มีหน่วยงานของกระทรวงฯ ตั้งอยู่ และจากการลงพื้นที่จังหวัดน่าน-แพร่ ที่ผ่านมา ได้รับฟังข้อมูลการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันทั้งสถานการณ์แรงงานของจังหวัดแพร่และน่าน ความต้องการแรงงาน มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การคัดกรอง และการขับเคลื่อนจากหน่วยงานอื่นๆ ภายในจังหวัด เช่น การบริการจัดการแหล่งน้ำ โครงการบรรเทาความเดือนร้อนจากภัยแล้งและน้ำท่วม ในแต่ละช่วงของฤดูกาล พบว่า ทั้งสองจังหวัด (แพร่ น่าน) ยังมีความต้องการให้ส่งเสริมและสนับสนุน การเป็นศูนย์ฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการเปลี่ยนโครงสร้างประชากรของประเทศไทย ที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งให้พัฒนาทักษะฝีมือให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและสตรี เพื่อเข้าสู่ระบบการจ้างงาน หรือเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามวัย

ประเด็นด้านการท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง 2 จังหวัดมีสนามบิน จึงสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเทียวเชิงนิเวศน์และการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน จังหวัดจึงเสนอให้สนับสนุนการขยายพื้นที่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของสายการบินในการนำเครื่องบินลงจอด รมช.แรงงาน ในฐานะที่รับผิดชอบพื้นที่ของ 2 จังหวัดดังกล่าว จะขอรับข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำเสนอให้แก่รัฐบาลได้ทราบเพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนต่อไป

“สำหรับปัญหาเรื่องภัยแล้งและน้ำท่วมตามฤดูกาล กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน เสนอโครงการเร่งด่วน เช่น โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อทำถังเก็บน้ำไว้ใช้ในชุมชน และโครงการขุดลอกฝาย เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน เป็นต้น” รมช.แรงงาน กล่าวท้ายที่สุด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง