NBC แต่งตั้งกรรมการที่พ้นวาระและเพิ่มวาระการประชุมผถห.ปี63

NBC แต่งตั้งกรรมการที่พ้นวาระและเพิ่มวาระการประชุมผถห.ปี63
24 สิงหาคม 2563
288

"เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น" แจ้งมติบอร์ดแต่งตั้งกรรมการแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเพิ่มจำนวนกรรมการ รวมถึงเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 8/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่24 สิงหาคม 2563 โดยมีมติที่สำคัญคือการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจำนวน 4 ราย ได้แก่ 1. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ2.นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย ตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ขณะที่บริษัทได้รับแจ้งจากนางวีรวรรณ วรรุตม์ และนายเมธา สุนทรจิตร์ ว่าไม่ประสงค์ต่อวาระกรรมการเนื่องจากติดภารกิจอย่างอื่น ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งพลเรือเอกนวพล ดำรงพงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน นางวีรวรรณ วรรุตม์ และนายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทน นายเมธา สุนทรจิตร์

ทั้งนี้ที่ประชุมยังมีการอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 10 ท่าน เป็น 13 ท่าน และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายเจษฎา บูรณพันธุ์ศรี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท,2. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ3.นางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ขณะที่ยังมีมติอนุมัติการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมและรายเอียดที่สำคัญ อาทิ พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวน 321,262,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par) 1บาทต่อหุ้น ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ซึ่งกำหนดราคาจองซื้อ 0.53 บาทต่อหุ้น โดยวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นวันที่ 12-18 พ.ย. 2563 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 16 ต.ค.2563 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) วันที่ 15 ต.ค. 2563,การพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัดจากผู้ถือหุ้นเดิม,การพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งธุรกิจและทรัพย์สินภายใต้ชื่อทางการค้า “คมชัดลึก” จากบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน นอกจากนี้ยังงดจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง