โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง '50 ศาสตราจารย์' จาก 20 สถาบันการศึกษา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง '50 ศาสตราจารย์' จาก 20 สถาบันการศึกษา
21 สิงหาคม 2563
9,735

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "50 ศาสตราจารย์" จาก 20 สถาบันการศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒. รองศาสตราจารย์สุโรจน์ ศุภเวคิน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๓. รองศาสตราจารย์อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
๔. รองศาสตราจารย์เทิดชาย ช่วยบำรุง สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๕. รองศาสตราจารย์พีระพงศ์ ทีฆสกุล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๖. รองศาสตราจารย์นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย- เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
๗. รองศาสตราจารย์สุวิมล สัจจวาณิชย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๘. รองศาสตราจารย์นธกฤต วันต๊ะเมล์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๙. รองศาสตราจารย์วันชัย ยอดสุดใจ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๐. รองศาสตราจารย์เจษฎา ธารีบุญ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑๑. รองศาสตราจารย์สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗
๑๒. รองศาสตราจารย์สมนึก บุญเกิด สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
๑๓. รองศาสตราจารย์ไพศาล นาผล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙
๑๔. รองศาสตราจารย์เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
๑๕. รองศาสตราจารย์สุพิชชา จันทรโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
๑๖. รองศาสตราจารย์ชาตรี ประกิตนนทการ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
๑๗. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ภัคภิญโญ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๘. รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐
๑๙. รองศาสตราจารย์จารุภา วิโยชน์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒๐. รองศาสตราจารย์ประภาพร อุทารพันธุ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
๒๑. รองศาสตราจารย์ศิริธร ศิริอมรพรรณ สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
๒๒. รองศาสตราจารย์บุรณี กาญจนถวัลย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
๒๓. รองศาสตราจารย์แมนสรวง อักษรนุกิจ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
๒๔. รองศาสตราจารย์ชวนันท์ ชาญศิลป์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒๕. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒๖. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒๗. รองศาสตราจารย์ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑
๒๘. รองศาสตราจารย์วิทยา จันทร์ศิลา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
๒๙. รองศาสตราจารย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓๐. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
๓๑. รองศาสตราจารย์เจนนุช ว่องธวัชชัย สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๓๒. รองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓๓. รองศาสตราจารย์ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๓๔. รองศาสตราจารย์เฟรเดริค ฌ็อง - มารี ตูร์เนอเมน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
๓๕. รองศาสตราจารย์อรรถยา สุวรรณระดา สังกัดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓๖. รองศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓๗. รองศาสตราจารย์สวภา เวชสุรักษ์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓๘. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ รัชตะสาคร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

๓๙. รองศาสตราจารย์ขจร ตีรณธนากุล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๔๐. รองศาสตราจารย์ไพศาล เวชชพิพัฒน์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๔๑. รองศาสตราจารย์ปรีชา ภูวไพรศิริศาล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๔๒. รองศาสตราจารย์วิชิต สุพรศิลป์ชัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๔๓. รองศาสตราจารย์ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
๔๔. รองศาสตราจารย์ปิติ จันทร์วรโชติ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
๔๕. รองศาสตราจารย์สมฤทัย วัชราวิวัฒน์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๔๖. รองศาสตราจารย์แมทธิว โอเวน โทมัส โคล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๔๗. รองศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ เม่งอ าพัน สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๔๘. รองศาสตราจารย์ภาสกร ศรีทิพย์สุโข สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
๔๙. รองศาสตราจารย์ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๕๐. รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ อาจารย์ (สบ ๕) กลุ่มงานคณาจารย์ สังกัดคณะตำรวจศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่มา

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/191/T_0012.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/191/T_0014.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/191/T_0017.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/191/T_0019.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/191/T_0020.PDF

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง