'กรมสมเด็จพระเทพ ฯ' ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

'กรมสมเด็จพระเทพ ฯ' ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
19 สิงหาคม 2563
580

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2563 เรื่อง "ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ"

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 63 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ แล้วทรงพระดำเนินไปยังพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2563 เรื่อง ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ และพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทยแก่ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นและผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมี ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร เฝ้าฯ รับเสด็จ

159783166745

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม นำองค์ความรู้แขนงต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือสาส์นสมเด็จ เป็นหนังสือตีพิมพ์จดหมายที่เขียนด้วยลายพระหัตถ์โต้ตอบระหว่าง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ทรงส่งถึงกัน มาร้อยเรียงเป็นนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2563 เรื่องศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ เพื่อเทิดพระเกียรติสองปราชญ์แห่งศิลปวิทยาการ ผู้บุกเบิกและนำแนวทางการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้เรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นรากฐานของกระบวนการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี พิพิธภัณฑสถาน วรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ อย่างเป็นแบบแผนของไทยในปัจจุบันอีกทั้งจะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ชมนิทรรศการเรียนรู้ มีความเข้าใจ และเกิดความสนใจในการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ ต่อไป

159783172065

สำหรับนิทรรศการครั้งนี้ กรมศิลปากรคัดเลือกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุสำคัญกว่า 300 รายการ และสื่อมัลติมีเดียมาจัดแสดง แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ดังนี้

  1. สองสมเด็จปฐมบทแห่งสาส์นสมเด็จ
  2. สองสมเด็จกับการพิพิธภัณฑสถาน
  3. สองสมเด็จกับงานด้านดนตรี นาฏศิลป์
  4. สองสมเด็จกับงานด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ประกอบด้วย งานโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ความรู้เรื่องเมืองนครปฐมโบราณ โบราณคดีทักษิณและเครื่องปั้นดินเผาภาคเหนือ
  5. สองสมเด็จกับงานด้านภาษาและหนังสือ
  6. สองสมเด็จกับงานด้านศิลปกรรม

159783174417

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2563 เรื่องศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.จนถึงวันที่ 19 พ.ย.63 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

159783255430

159783255056

159783255126

159783255160

159783255210

159783255240

159783255322

159783255324

159783255370

159783255424

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง