แง้มรายชื่อ 'คนดัง' ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

แง้มรายชื่อ 'คนดัง' ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

"กรมราชทัณฑ์" ระบุพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัย พ.ศ.2563 มีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำประมาณ 40,000 ราย และได้รับการลดวันต้องโทษตามสัดส่วน 200,000 ราย พร้อมเปิดรายชื่อคนดังและนักการเมืองที่รับพระราชทานอภัยโทษ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 โดยเนื้อหาระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 และมาตรา 179 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา 261 ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2517 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ สามารถคลิก อ่านรายละเอียด เพิ่มเติมได้

ทั้งนี้กรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ควบคุมในเรือนจำ และทัณฑสถานทั่วประเทศ 312,485 คน จากผู้ต้องขัง 382,452 คน สำหรับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัย พ.ศ.2563 มีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำประมาณ 40,000 ราย และมีนักโทษเด็ดที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับการลดวันต้องโทษตามสัดส่วนประมาณ 200,000 ราย

รวมถึงมีรายงานว่า กรมราชทัณฑ์เรียกประชุมผู้บัญชาเรือนจำ เพื่อกำหนดกรอบปฏิบัติในการตรวจสอบผู้ต้องโทษที่จะได้รับการปล่อยตัวพ้นเรือนจำ และการลดโทษตามสัดส่วน

โดยผู้ต้องขังกลุ่มบิ๊กเนม ซึ่งเป็นนักการเมืองส่วนใหญ่ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวออกจากเรือนจำ เนื่องจากกระทำความผิดตามบัญชีแนบท้าย แต่จะได้รับการลดวันต้องโทษตามสัดส่วน เพื่อเข้าสู่กระบวนการพักการลงโทษ ปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษ โดยติดกำไลอีเอ็ม หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 

เช่น นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและอดีต รมว.มหาดไทย คดีทุจริตที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์ จำคุก 2 ปี เมื่อ 28 ก.พ.62 และนายปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คดีปฏิบัติหน้าที่ทิชอบฯ มาตรา 157 โยกย้าย นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ไม่เป็นธรรม โทษจำคุก 1 ปี 8 เดือน เมื่อ 26 ก.พ.63 โดย 2 คนดังกล่าวมาไม่ทันช่วงปรับชั้นนักโทษ ที่เข้าพิจารณาทุก 6 เดือน ทำให้ยังจัดอยู่ในกลุ่มนักโทษชั้นกลาง ไม่ใช่นักโทษชั้นดี ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุ และ ได้รับโทษจำคุกมาแล้ว 1 ใน 3

ส่วน นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา อดีตพิธีกรรายการข่าว คดีบริษัทไร่ส้ม ถูกตัดสินจำคุก 6 ปี 24 เดือน เมื่อ 21 ม.ค.63  และนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ คดีจำนำข้าว ได้รับการลดโทษตามสัดส่วน 

เช่นเดียวกับนักโทษกลุ่มแกนนำการชุมนุมก่อความไม่สงบปิดล้อมบ้าน พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี พ.ศ.2550 ต้องโทษจำคุก 5 คน คนละ 2 ปี 8 เดือน เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.63 ประกอบด้วย 1.ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 2.นพรุจ วรชิตวุฒิกุล 3.นายแพทย์เหวง โตจิราการ วิภูแถลง พัฒนภูมิไท วีระกานต์ มุสิกพงศ์ ที่เพิ่งได้รับโทษจำคุก กระทำความผิดตามคดีแนบท้ายอาจได้ลดโทษตามสัดส่วน แต่ไม่ได้ปล่อยตัวในครั้งนี้ รวมถึง นายพายัพ ปั้นเกตุ คดีล้มการประชุมอาเซียนที่พัทยา ศาลสั่งจำคุก 4 ปี เมื่อวันที่ 11 ก.ย.62

สำหรับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ เมื่อประกาศลงราชกิจจานุเบกษา กรมราชทัณฑ์ต้องดำเนินการตรวจสอบว่านักโทษรายใดมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษ โดยผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษจะได้รับการทยอยปล่อยตัว ภายในเวลา 3 เดือน