จัดการน้ำ“ระยอง”รองรับเติบโต

จัดการน้ำ“ระยอง”รองรับเติบโต
14 สิงหาคม 2563
194

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development : EEC)ที่ต้องการส่งเสริมพื้นที่บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก ที่ปัจจุบันเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development : EEC)ที่ต้องการส่งเสริมพื้นที่บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก ที่ปัจจุบันเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และมีความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางถนน รถไฟ ท่าเรือ และนิคมอุตสาหกรรม

 ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน การพัฒนาเมืองและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ โดยมีการกำหนดแนวทางในการพัฒนาการเร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเมืองดังกล่าว เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการย้ายถิ่นของประชากร ซึ่งการขยายตัวของชุมชนก่อให้เกิดปัญหามลพิษติดตามมา เช่น น้ำเสียและขยะมูลฝอย 

โดยเฉพาะอำเภอปลวกแดงและในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมจำนวนมาก ปัจจุบันยังไม่มีการจัดการน้้าเสียอย่างเป็นระบบ 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง