บัดนี้ พรรคชาติพัฒนาได้มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนาต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ดังนี้