ทอท. เผยผลประกอบการไตรมาส 3 ขาดทุนเกือบ 3 พันล้าน

ทอท. เผยผลประกอบการไตรมาส 3 ขาดทุนเกือบ 3 พันล้าน
11 สิงหาคม 2563 | โดย ฐานเศรษฐกิจ
1,350

โควิด 19 ทำพิษ!! ทอท. เผยผลประกอบการไตรมาส 3/2563 ขาดทุน 2.93 พันล้านบาท

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. (AOT) แจ้งผลประกอบการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนที่ ผลประกอบการไตรมาส3/2563 ขาดทุน 2.93 พันล้านบาท จากรายได้ลดลง รวมถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในสนามบิน จากผลกระทบโควิด-19(COVD-19)


ทอท.เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2563 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563 ทอท.มีรายได้จากการขายหรือการให้บริกร 1,319. 46 ล้านบาท รายได้อื่น 424.42 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 5,466.30 ล้านบาทและรายได้ภาษีเงินได้ 761.43 ล้านบาท ทำให้มีขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 2,933.90 ล้านบาท ซึ่งผลดำเนินงานเปลี่ยนแปลงลดลงจำนวน 8,816.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 149.87 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่เป็นผลกำไรสุทธิ โดยมีสาเหตุหลัก คือ


1. รายได้จากการขายหรือการให้บริการลดลง 13,795.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 91.27 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบิน และจำนวนผู้โดยสารโดยรวมของทั้ง 6 ท่าอากาศยานลดลงร้อยละ 88.69 และร้อยละ 95:73 ตามลำดับ มีผลทำให้รายได้เกี่ยวกับกิจการการบินลดลง 8,110.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.46 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออก


นอกจากนี้รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินลดลง 5,685.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 83.69 ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ เนื่องจาก ทอท.มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของทอท.ในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

2. ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 2,758.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 33. 54 การลดลงที่สำคัญเกิดจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจำนวน 970.43 ล้านบาท เนื่องจากในงวดปัจจุบัน ทอท.ไม่มีการตั้งประมาณการโบนัสพนักงานและค่าจ้างภายนอกลดลงจำนวน 791.37 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าบริการตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) ในส่วนที่จ่ายให้ service provider ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุลดลงจำนวน 652.66 ล้านบาท  ค่าสาธารณูปโภค ลดลงจำนวน 265.57 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายลดลงจำนวน 187.46 ล้านบาท นอกจากนี้ต้นทุนทางการเงินลดลงจำนวน 42.71 ล้านบาท ในขณะที่ค่าซ่อมแชมและบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นจำนวน 145.37 ล้านบาท


        3. ภาษีเงินได้ลดลง 2,214.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 152 .41 เนื่องจากผลดำเนินงานที่ขาดทุนจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผลการดำเนินงานของ ทอท.ในไตรมาส 3/2563 เปลี่ยนแปลงลดลงเกินร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2562

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง