โปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศล บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘พระพันปีหลวง’

โปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศล บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘พระพันปีหลวง’
11 สิงหาคม 2563
237

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์และสามเณร พร้อมทั้งบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระพันปีหลวง” วันที่ 12 สิงหาคม 2563

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ทรงให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพอนามัย และโภชนาการของพระสงฆ์และสามเณร ให้ได้ฉันภัตตาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ ห่างไกลจากโรคาพยาธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ที่ทำให้พระสงฆ์และสามเณร ไม่สามารถออกไปบิณฑบาตได้ตามกิจวัตรของสงฆ์

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร อธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์และสามเณร ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563

159713502492

วันนี้  (11 ส.ค. 2563)   เวลา 10.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร อธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 448 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

159713488774

ครั้นประธานในพิธีเดินทางถึงพระอุโบสถวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานพระอุโบสถ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประธานสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว เจ้าหน้าที่เชิญเครื่องไทยธรรมวางที่หน้าพระสงฆ์ ประธานกล่าวคำถวายสังฆทาน และประเคนเครื่องไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ ตามลำดับ เสร็จแล้ว กรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก

159713490859

ประธานกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ กราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกราบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น ประธานไปยังด้านหน้าพระอุโบสถ ถวายภัตตาหารคาวหวาน แด่พระสงฆ์ จำนวน 448 รูป ตามลำดับ เสร็จพิธี เดินทางกลับ

159713492038

ในโอกาสที่พระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงพสกนิกร และพุทธศาสนิกชนอย่างหาที่สุดมิได้ โดยพระสงฆ์และสามเณรได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ในพระมหากรุณาที่โปรดพระราชทานในครั้งนี้ด้วย

159713494222

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานจากสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ และจิตอาสาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน จำนวนกว่า 270 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณโดยรอบวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร ได้แก่ กวาดล้าง ทำความสะอาดพื้นถนนและลานพระอุโบสถ ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ เก็บขยะและวัชพืชในคูระบายน้ำ ปรับภูมิทัศน์ภายในศาสนสถานให้สะอาดสวยงาม สบายตา ร่มรื่น ไม่เป็นแหล่งที่อาศัยของสัตว์มีพิษและยุง

159713495342

ในการร่วมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันนี้ เป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ในการร่วมทำความดี เพื่อเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการและประชาชนที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดิน ร่วมทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้พระสงฆ์และสามเณร รวมถึงพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ ได้มีสุขอนามัยที่ดี  มีจิตใจที่แจ่มใส  เพื่อร่วมกันสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

159713496817

ทั้งยังสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป

159713499761

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง