กู้ 'ออมสิน' และ 'ธ.ก.ส.' ยังเหลือสิทธิ์ใดบ้าง สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้ประจำ และเกษตรกร

กู้ 'ออมสิน' และ 'ธ.ก.ส.' ยังเหลือสิทธิ์ใดบ้าง สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้ประจำ และเกษตรกร
9 สิงหาคม 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
115,885

รวมลิสต์ "สินเชื่อ" สำหรับประชาชน จากธนาคาร "ออมสิน" และ "ธ.ก.ส." สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ "โควิด-19" ทั้ง "ผู้มีรายได้ประจำ" "ผู้ประกอบอาชีพอิสระ" และ "เกษตรกร" ที่สามารถกู้ได้ถึง 30 ธ.ค. นี้

สำหรับคนที่กำลังมองหาตัวช่วยเพิ่มสภาพคล่อง สำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพในช่วงที่วิกฤติ "โควิด-19" ยังดำเนินไปอย่างไม่รู้ตอนจบ

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงรวบรวม "สินเชื่อ" สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการของภาครัฐซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มประชาชน "ผู้มีรายได้ประจำ" "ผู้ประกอบอาชีพอิสระ" และ "เกษตรกร" ซึ่งยังเปิดให้กู้ได้ต่อเนื่อง ณ บัดดี้ ไปจนถึง 30 ธ.ค. หรือกว่าวงเงินจะหมด รวม 3 โครงการจาก "ธนาคารออมสิน" และ "ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)" ดังนี้

159696772559

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 1.  สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำ 

โครงการ: "สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19)" รอบที่ 2

  • เงื่อนไขสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อสูงสุด: 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.35% ต่อเดือน 

การชำระคืน: ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี

ระยะเวลาขอสินเชื่อ: ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธ.ค. 2563 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน 20,000 ล้านบาท

หลักประกัน: ต้องมีหลักประกัน โดยเป็นบุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด

  • คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

- มีสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

- มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น

- เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพสามารถติดต่อได้

- เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

- มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)

- กรณีผู้ขอกู้มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือ มีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือ มีการปรับโครงสร้างหนี้ ในปัจจุบัน (ณ วันที่ขอกู้) ต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติแล้ว

  • วิธีลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือคลิกที่ลิงก์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/Confirm5.aspx

สามารถสอบถามรายละเอียดพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของธนาคารออมสิน Call Center 1115 หรือธนาคารออมสินทุกสาขา

159696782378

 สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

โครงการ: "สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19)" 

  • เงื่อนไขสินเชื่อ 

วงเงินสินเชื่อ: 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน

การชำระคืน: ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
ระยะเวลาขอสินเชื่อ: ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

หลักประกัน: ไม่ต้องมีหลักประกัน

  • คุณสมบัติผู้กู้ 

- สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี

- ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)

- มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท

- มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้

- ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

  • วิธีลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือคลิกที่ลิงก์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/Confirm1.aspx

สามารถสอบถามรายละเอียดพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของธนาคารออมสิน Call Center 1115 หรือธนาคารออมสินทุกสาขา

159696794149

 สินเชื่อสำหรับเกษตรกร 

  • เงื่อนไขสินเชื่อ

วงเงิน: 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย: ดอกเบี้ยแบบ Flat Rate ในอัตรา 0.1% ต่อเดือน

เงื่อนไขการชำระคืน :  กำหนดชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันกู้โดยปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เริ่มชำระตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ขอกู้สามารถเลือกกำหนดชำระเป็น รายเดือน ราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือน ตามที่มาของรายได้ ดังนี้

- รายเดือน 24 งวด 429.17 บาท/งวด
- ราย 3 เดือน 8 งวด 1287.50 บาท/งวด
- ราย 6 เดือน 4 งวด 2575.00 บาท/งวด 

  • คุณสมบัติผู้กู้

- ลูกค้า ธ.ก.ส. เดิม

- เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกร ที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.

- อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี

- ลูกค้าปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (8900/TDR) แล้ว หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สามารถกู้ได้ 

- ลูกค้ากรณีมีประวัติค้างชำระหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ให้สอบสวนข้อมูลถึงมูลเหตุของการค้างชำระ หากเกิดจากเหตุสุจริตและจำเป็นให้สามารถให้สินเชื่อโครงการนี้ได้

- ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเกษตรกรหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน สามารถพิสูจน์ได้ว่า แยกการทำกินอย่างชัดเจน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สามารถขอสินเชื่อโครงการนี้ได้มากกว่า 1 คน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการฯ ติดต่อได้ที่ Call Center 02 555 0555

  • วิธีลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น LINE @BAAC Family เท่านั้น และรอนัดหมายทำสัญญาจากสาขา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: 'สินเชื่อ' ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. เพื่อ 'เกษตรกร' กู้ได้อยู่ไหม ลงทะเบียนอย่างไร เช็คที่นี่!

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง