ผู้มีรายได้ประจำขอ 'สินเชื่อ' ธนาคาร 'ออมสิน' รอบ 2 ต้องมีอะไรบ้าง?

ผู้มีรายได้ประจำขอ 'สินเชื่อ' ธนาคาร 'ออมสิน' รอบ 2 ต้องมีอะไรบ้าง?
8 สิงหาคม 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
36,245

เช็คลิสต์ 3 เอกสารที่ต้องเตรียม สำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ต้องการขอ 'สินเชื่อ' ธนาคาร 'ออมสิน' รอบ 2 ผ่าน www.gsb.or.th วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

4 ส.ค. ธนาคาร "ออมสิน" เริ่มเปิดให้ลงทะเบียน "สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19)" รอบที่ 2 วงเงินสูงสุด 5 หมื่นบาท ผ่านช่องทาง www.gsb.or.th หลังโครงการสินเชื่อดังกล่าวเปิดให้ลงทะเบียนรอบที่ 1 เมื่อช่วงเดือน เม.ย.63 ที่ผ่านมา 

สำหรับผู้ที่ยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจ "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวม 3 สิ่งที่ต้องมี! หรือต้องเตรียมให้พร้อมก่อน "ลงทะเบียน" ขอสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ที่จะช่วยให้ขั้นตอนการขอสินเชื่อของคุณรวดเร็วขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ​:  5 ข้อควรรู้ ก่อนเข้า www.gsb.or.th เพื่อขอ 'สินเชื่อ' ธนาคาร 'ออมสิน' รอบ 2

      

159678432550

 1. มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด 

ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการ ผู้ขอสินเชื่อควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อที่ธนาคารออมสินกำหนด ประกอบด้วย

- มีสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
- มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น
- เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพสามารถติดต่อได้
- เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
- มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)
- กรณีผู้ขอกู้มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือ มีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือ มีการปรับโครงสร้างหนี้ ในปัจจุบัน (ณ วันที่ขอกู้) ต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติแล้ว

 2. มีความเข้าใจเงื่อนไขสินเชื่อ และมีหลักประกัน 

วงเงินสินเชื่อสูงสุด: 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.35% ต่อเดือน 

การชำระคืน: ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี

ระยะเวลาขอสินเชื่อ: ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธ.ค. 2563 

หลักประกัน: ต้องมีหลักประกัน โดยเป็นบุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด

 3. มีเอกสารที่ธนาคารกำหนด 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับใช้เป็นหลักฐานในการขอกู้ ทั้งของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน ได้แก่ 

1. เอกสารส่วนบุคคล
1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส / ผู้ค้ำประกัน
1.2 เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
1.3 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคาร  ออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ของผู้กู้

2. เอกสารทางการเงิน
2.1 สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจำ (ประกอบอาชีพอิสระ) สามารถใช้บัญชีรับ-จ่ายย้อนหลัง 3 เดือนโดยอนุโลม
2.2 เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนของผู้กู้ และเดือนล่าสุดของผู้ค้ำประกัน

หากมี 3 สิ่งที่ต้องเตรียมเรียบร้อยแล้ว สามารถเริ่มต้น "ลงทะเบียน" สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) รอบที่ 2 ผ่านช่องเว็บไซต์ธนาคารออมสิน ตามขั้นตอนดังนี้

159678451952

  • เข้าสู่หน้าเว็บ www.gsb.or.th หรือคลิกที่ลิงก์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/Confirm5.aspx
  • กรอกรายละเอียดตามเมนูที่ปรากฏให้ครบถ้วน ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนส่งข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้กู้
  • รอนัดหมายจากทางธนาคาร ผ่านทาง SMS โดยระหว่างรอ สามารถเตรียมเอกสารรอทำสัญญาตามข้อ 3 หรือตามที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกำหนด
  • ติดต่อธนาคารตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • ธนาคารพิจาณาเอกสารประมาณ 4-15 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับหลักประกันและเอกสารคำขอกู้ครบถ้วน)

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของธนาคารออมสิน Call Center 1115 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง