เดือด! 'ซีพี' ยกทัพชิงนายกสภาวิชาชีพบัญชี

เดือด! 'ซีพี' ยกทัพชิงนายกสภาวิชาชีพบัญชี
6 สิงหาคม 2563
7,195

เลือกตั้ง "นายกสภาวิชาชีพบัญชี" 22 ส.ค.เดือด "ซีพี" ขน 6 นักบัญชีเครือเจริญโภคภัณฑ์ ท้าแข่ง "จักรกฤศฏิ์" เจ้าของเก้าอี้เดิม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกนายกสภาวิชาชีพบัญชีคนใหม่ ในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ ที่ศูนย์การประชุมไบเทค มีความคึกคักอย่างมาก มีการแข่งขันกัน 2 ทีม ทีมแรก นำทัพโดย นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชีคนปัจจุบัน ที่หมดวาระลงหลังดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 2560-2563 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง และรองประธานกรรมการคนที่ 2 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ส่วนทีมงานประกอบด้วยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ นายทะเบียน เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ เหรัญญิกคนปัจจุบัน เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชีชื่อดัง และกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน น.ส.อัญชลี มณีท่าโพธิ์ ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมสำนักงานบัญชีไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.เอ็ม.บิส จำกัด

นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ อุปนายกคนที่หนึ่ง และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการสอบบัญชี ปัจจุบันเป็นกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประธานกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม โดยนายสุพจน์ยังเป็นประธานบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

นายสุริยะ ธีรวัฒนสาร กรรมการมูลนิธิผู้สอบบัญชีภาษีอากร และที่ปรึกษาสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี อุปนายกคนที่สาม และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม อดีตรองกรรมการผู้จัดการธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

นายวินิจ ศิลามงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KPMG ในประเทศไทย น.ส.ภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นายธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) และกรรมการตรวจสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการและประธาน

ทีมที่ 2 นำทัพโดย นายวรวิทย์ เจนธนากุล อุปนายกคนที่สอง และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ในคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีชุดปัจจุบัน โดยนายวรวิทย์ ปัจจุบันเป็นกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF

ส่วนทีมของนายวรวิทย์ ได้นำนักบัญชีจากเครือเจริญโภคภัณฑ์มาด้วย 6 คน ได้แก่ นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ ปัจจุบันทำงานที่บริษัท ซีพีแรม จำกัด หนึ่งในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรี่อบสด

นายเฉลิมชนม์ กุณฑลวรรณ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPFนางสาวสุภาณี ศรีสถิตวัตร ปัจจุบันทำงานที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF นางสาวเยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย อดีตพนักงานบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด และเคยเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบรรษัทภิบาลของ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) หรือ CPALL

ส่วนท่านอื่นๆในทีมนี้ ได้แก่ นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายปิยะพงศ์ แสงภัทราชัย ผู้บริหารงานที่ปรึกษางานขายผลิต ภัณฑ์ตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ อดีตผู้บริหารด้านบัญชีและการเงิน (CFO) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) หรือเอไอเอส นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ อดีตที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ การจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร และนายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ มีการตราพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ 2547 เป็นต้นมา จนเกิด “สภาวิชาชีพบัญชี” สถาบันวิชาชีพทางการบัญชี สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ก่อนบรรดานักบัญชีจะรวมพลังกันลงมติวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2548 ยกเลิกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และโอนสินทรัพย์สุทธิและกิจการทั้งหมดของสมาคมนักบัญชีมาเป็นของ “สภาวิชาชีพบัญชี” สมาชิกลงมติแบบเอกฉันท์เลือก ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช เป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชีคนแรก

สภาวิชาชีพบัญชีปัจจุบันมีสมาชิก 85,597 คน แยกเป็น กทม. 46,764 คน สมาชิกใน 13 สาขาอีก 17,798 คน สมาชิกในต่างจังหวัดนอกเหนือจาก 13 สาขาในหัวเมืองอีกราว 21,035 คน

สภาวิชาชีพบัญชีมีหน้าที่ บริหารกิจการของสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทํากิจการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพบัญชีตามพ.ร.บ. มีอำนาจเสนอร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีในกิจการต่างๆที่กําหนดไว้ในพ.ร.บ.ต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชี จัดให้มีการประชุมใหญ่ ออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี

หน่วยงานนี้มีอำนาจออกใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รับรองประกาศนียบัตรสถานศึกษาที่สอนการบัญชี รับรองนักบัญชี ออกข้อบังคับด้านบัญชี ออกมาตรฐานด้านบัญชี เป็นตัวแทนของนักบัญชีทั่วประเทศ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง