'กรมสรรพากร' ขยายเวลายื่นข้อมูลจ้างงาน 'ผู้สูงอายุ' ถึง 31 ส.ค.นี้

'กรมสรรพากร' ขยายเวลายื่นข้อมูลจ้างงาน 'ผู้สูงอายุ' ถึง 31 ส.ค.นี้
5 สิงหาคม 2563
385

"กรมสรรพากร" ขยายเวลาแจ้งข้อมูลการใช้สิทธิหักรายจ่าย 2 เท่า สำหรับการจ้างงาน "ผู้สูงอายุ" ถึง 31 ส.ค. นี้

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.63  นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาเกิดวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาในการดำเนินกิจการต่อผู้ประกอบการ กรมสรรพากรจึงได้มีมาตรการ ขยายระยะเวลาการบันทึกแจ้งข้อมูลการใช้สิทธิหักรายจ่าย 2 เท่า จากการจ้างงานผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือ "ผู้สูงอายุ" 

ซึ่งต้องมีการแจ้งข้อมูลของผู้สูงอายุเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีภายใน 150 วัน ที่มีวันสุดท้ายของการแจ้งข้อมูลจ้างงานผู้สูงอายุภายในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

โดยขยายเวลาให้บันทึกแจ้งข้อมูลการจ้างงานถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ได้ที่เว็บไซต์ กรมสรรพากร  > บริการอิเล็กทรอนิกส์ > ระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ  เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี  เงินได้นิติบุคคล

“กรมสรรพากรได้ออกมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน การจ้างงานผู้สูงอายุที่ให้สิทธิบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หักรายจ่ายได้ 2 เท่าของค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ลูกจ้าง  ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน ซึ่งนายจ้างสามารถจ้างผู้สูงอายุได้ไม่เกิน 10% ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด ซึ่งในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุและก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้สูงอายุสูงถึงกว่า 287 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการที่จ้างงานผู้สูงอายุนอกจากจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำแล้วยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการใช้สิทธิหักรายจ่ายได้ 2 เท่าอีกด้วย”

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง