'นิด้า' เปิดรับสมัครนศ.ปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 26

'นิด้า' เปิดรับสมัครนศ.ปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 26
5 สิงหาคม 2563
161

"นิด้า" เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน "MPPM" ภาคพิเศษ กทม.รุ่นที่ 26 หลักสูตรคุณภาพจัดการภาครัฐและเอกชนแห่งแรกของไทย เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ การันตีจากผู้จบการศึกษาหลักสูตรนี้มากกว่า 5,000 คน

รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยว่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (นิด้า) ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (Master of Public and Private Management : MPPM) รุ่นที่ 26 ตั้งแต่บัดนี้ - 25 กันยายน 2563 โดยเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น. โดยจะเริ่มเรียนวันที่ 24 มกราคม 2564 


สำหรับหลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเมื่อ 26 ปีที่แล้วจากแนวคิดความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยภาครัฐ ต้องมีความรู้เบื้องต้นเดี่ยวกับหลักการ แนวคิด ความเข้าใจ รวมถึงบทบาทของภาคเอกชน และในขณะเดียวกันภาคเอกชนควรทราบถึงที่มาของนโยบายภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือกัน อันจะมีผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป โดยในปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้วมากกว่า 5,000 คน

โดยจุดเด่นของหลักสูตร MPPM ประกอบด้วย 1.เป็นหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย, 2.สอนโดยคณาจารย์ระดับปริญญาเอก ด้านการจัดการภาครัฐและเอกชนมากว่า 36 ท่าน, 3.บูรณาการความรู้จากภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ และประสบการณ์อย่างมีระบบซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง, 4.เสริมสร้างแนวคิดและวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ และยุคดิจิตัล และ 5.สร้างเครือข่ายจากหลายหลายวิชาชีพและหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-727-3897, 081-513-9507  Email : http://gspa.nida.ac.th 

159662172783

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง