อัพเดทวิธีลงทะเบียน 'ออมสิน' ปล่อย 'สินเชื่อฉุกเฉิน' มีเหลือให้กู้แบบไหนบ้าง?

อัพเดทวิธีลงทะเบียน 'ออมสิน' ปล่อย 'สินเชื่อฉุกเฉิน' มีเหลือให้กู้แบบไหนบ้าง?

อัพเดทวิธีลงทะเบียนกู้ "สินเชื่อฉุกเฉิน" ธนาคาร "ออมสิน" สำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงิน 50,000 บาท และผู้ประกอบอาชีพอิสระ วงเงิน 10,000 บาท อ่านรายละเอียดเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจกู้

"สินเชื่อฉุกเฉิน" จาก "ธนาคารออมสิน" เปิดโอกาสให้ผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ "โควิด-19" ให้สามารถขอกู้เงินเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพิ่มสภาพคล่องในธุรกิจขนาดเล็กภายในครอบครัว

ล่าสุดธนาคาร "ออมสิน" ปล่อย "สินเชื่อ" รอบ 2 วงเงิน 5 หมื่นบาท สำหรับผู้มีรายได้ประจำอีกครั้ง หลังจากที่การปล่อยสินเชื่อรอบแรกในช่วงต้นปี 2563 วงเงินเต็มจนต้องปิดการขอสินเชื่อชั่วคราว

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" อัพเดทรายละเอียดสินเชื่อ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" 2 โครงการ ได้แก่ "สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ" วงเงิน 10,000 บาท และ "สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำ" วงเงิน 50,000 บาท ก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อ ที่ยังสามารถขอกู้ได้ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63 ดังนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

  

159655687582

"สินเชื่อฉุกเฉิน" 10,000 บาท จากธนาคารออมสิน เริ่มเปิดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทางของ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 และยังสามารถขอกู้ได้จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าวงเงินจะเต็ม โดยผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้ 

วงเงินสินเชื่อ: สูงสุด 10,000 บาท

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
- มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้ 
- มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
- สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)
- ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19"

อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน 

หลักประกัน: ไม่ต้องมีหลักประกัน

การชำระคืน: ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้

ระยะเวลาขอสินเชื่อ: ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธ.ค. 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

เอกสารใช้ในการขอกู้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
- เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

วิธีลงทะเบียน

1. เข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th 

2. เลือก "คลิกเพื่อลงทะเบียนผู้มีอาชีพอิสระ"

159522654411

3. อ่านรายละเอียดของ "ข้อความตกลงยินยอม" ก่อนเลือกปุ่ม "ลงทะเบียน"
4. กรอกรายละเอียดตามเมนูที่ปรากฏให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง
5. 
รอนัดหมายจากทางธนาคาร ผ่านทาง SMS โดยระหว่างรอ สามารถเตรียมเอกสารรอทำสัญญา ดังนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
- เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ
6. ติดต่อธนาคารตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

159651406646

"สินเชื่อฉุกเฉิน" 50,000 บาท จากธนาคารออมสิน เปิดให้ผู้มีรายได้ประจำขอสินเชื่อรอบที่ 2 สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทางของ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 63 และยังสามารถขอกู้ได้จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63 โดยผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้ 

วงเงินสินเชื่อ: สูงสุด 50,000 บาท

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
- สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
- มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น
- เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพสามารถติดต่อได้
- เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
- มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)

อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.35% ต่อเดือน 

หลักประกัน: ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)

การชำระคืน: ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี

ระยะเวลาขอสินเชื่อ: ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธ.ค. 2563 

เอกสารใช้ในการขอกู้ ของผู้กู้ / ผู้ค้ำประกัน: 

1. เอกสารส่วนบุคคล
1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส / ผู้ค้ำประกัน
1.2 เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
1.3 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคาร  ออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ของผู้กู้

2. เอกสารทางการเงิน
2.1 สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจำ (ประกอบอาชีพอิสระ) สามารถใช้บัญชีรับ-จ่ายย้อนหลัง 3 เดือนโดยอนุโลม
2.2 เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนของผู้กู้ และเดือนล่าสุดของผู้ค้ำประกัน

วิธีลงทะเบียน

1. เข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th 

2. เลือก "คลิกเพื่อลงทะเบียนผู้มีรายได้ประจำ"

159655291819

3. อ่านรายละเอียดของ "ข้อความตกลงยินยอม" ก่อนเลือกปุ่ม "ลงทะเบียน"
4. กรอกรายละเอียดตามเมนูที่ปรากฏให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง
5. 
รอนัดหมายจากทางธนาคาร ผ่านทาง SMS โดยระหว่างรอ สามารถเตรียมเอกสารรอทำสัญญา ดังนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
- เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ
6. ติดต่อธนาคารตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: Call Center ธนาคารออมสิน 1115