ทีแคสปี2564 ลดเหลือ4รอบ ปรับตัวรับมือเปิดเทอม

ทีแคสปี2564 ลดเหลือ4รอบ ปรับตัวรับมือเปิดเทอม
4 สิงหาคม 2563
421

ทปอ.เปลี่ยนทีแคสปี2564 ลดเหลือ4รอบ รับมือโควิด-19 พร้อมทันเปิดเทอมเดือนมิ.ย. และเท่าทันหลักสูตรม.ปลาย ระบุสสวท.เข้าร่วมสอบคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เปิดปฎิทินทีแคสปี 2564

เปลี่ยนแปลงมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง สำหรับ "ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา" โดยเปลี่ยนจากแอดมิชชั่น มาสู่ ทีแคส (TCAS) ซึ่งจะมีการรับสมัคร 5 รูปแบบ แต่เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และให้เท่าทันการเปิดภาคเรียนในเดือนมิ.ย. 

วันนี้(4 ..) พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบทีแคสของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ทีแคสในปี2564 มีการปรับเปลี่ยน ให้สอดคล้องกับเด็กรุ่นใหม่และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้มีการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากเดือนพ.. เป็นเดือนก.. 2563

ดังนั้น ทปอ. จึงได้ขอความร่วมมือให้โรงเรียนจัดตารางเรียน ให้นักเรียนชั้นม.6 สอบปลายภาคให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19มี.. 2564 จากนั้นจะเริ่มกระบวนการสอบเพื่อนำคะแนนไปใช้ในการเข้าเรียนต่อในในระดับมหาวิทยาลัย

พร้อมทั้ง ได้มีการปรับลดจากการคัดเลือก 5 รอบ เหลือเพียง 4 รอบ คือ 1.รอบแฟ้มสะสมงาน 2. รอบโควต้า 3.รอบรับตรงร่วมกันและรอบแอดมิชชั่นรวมกัน จากเดิมแยกกัน และ4.รอบรับตรงอิสระ โดยยังยึดวัตถุประสงค์เดิม คือ นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบการศึกษานักเรียน 1 คน 1 สิทธิ โดยจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15มิ.. 2564 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเปิดภาคเรียนทันในเดือนมิ..

นอกจากมีการปรับลดรอบคัดเลือกแล้ว ว่ากันว่า ทีแคสปี 2564 มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้เด็กม.6 ปีนี้ เรียนไม่เหมือนเด็กปีที่ผ่านมา โดยให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ซึ่งเป็นผู้กำหนดโครงสร้างหลักสูตร เป็นผู้ออกข้อสอบ 8 รายวิชาคือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์หรือแพต1 และวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ หรือแพต2

รวมถึงวิชาสามัญในส่วนของ วิชาคณิตศาสตร์( 1) คณิตศาสตร์ 2 (สายศิลป์) วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิชาฟิสิกส์  วิชาเคมี  วิชาชีววิทยา  ส่วนวิชาอื่น ให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ออกข้อสอบตามเดิม 

อีกทั้งยังลดการสอบวิชาสามัญ จากเดิม 9 วิชา เหลือ 7 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์( 1) ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ 2 (สายศิลป์)  และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้ใช้คะแนนสอบโอเน็ต แทนได้   

จากข้อมูลการสละสิทธิของนักเรียนพบว่า ปีการศึกษา 2561-2562 เด็กสละสิทธิ์ในแต่ละรอบจำนวนมาก ทำให้มหาวิทยาลัยมีที่นั่งว่าง  ขณะเดียวกันก็เป็นการกันที่นั่งคนอื่น โดยจำนวนผู้สละสิทธิรวมตั้งแต่รอบ 1-5 ปีการศึกษา2562 มีจำนวน 10,724 คน ปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 12,815 คน  เมื่อแยกตามรอบ จะเห็นว่าทีแคสรอบ 3 มีคนสละสิทธิ์4,727 คน รอบ 4 สละสิทธิ์ 3,387 คน  โดยคนที่สอบได้คณะที่เลือกเป็นอันดับที่ 1 สละสิทธิ์ 2,998 คนพีระพงศ์   กล่าว

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่นั่งว่างจากการสละสิทธิ  "ทีแคส 2564" จะแก้ปัญหาที่นั่งว่างโดยจะมีการประมวลผล 2 ครั้ง โดยให้โอกาสคนที่สอบได้อันดับที่ 2 -10 และคนที่ยังสอบไม่ติด เข้ารับการประมวลผลครั้งที่ 2 หากมีการสละสิทธิ หรือจะเรียกว่า อันดับสำรองก็ได้

"หลักเกณฑ์ต่าง ในการคัดเลือกแต่ละรูปแบบเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ซึ่งนักเรียนต้องคอยติดตาม และปฏิบัติตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย  อีกทั้งยังขอเตือนนักเรียนว่าอย่าปลอมแปลงเอกสารอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะผู้ที่จะสมัครในรอบแฟ้มสะสมงาน ซึ่งตอนนี้ในโซเชียล มีธุรกิจปลอมเอกสาร ฉบับละ5-10 บาทออกมาแล้วเพราะถือว่ามีความผิดอาญาตาม ... ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ..2560" พีระพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ สำหรับปฏิทินการสอบ ดังนี้ สอบวิชาความถนัดทั่วไปหรือแกต และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการหรือแพต วันที่ 20-23 มี.. 2564 ประกาศผลสอบ วันที่ 23เม..2564 สอบโอเน็ต วันที่ 27-28มี..2564 ประกาศผลสอบ 27เม..2564 และสอบวิชาสามัญ วันที่3-4เม..2564 ประกาศผลสอบ 29เม..2564และสอบวิชาเฉพาะของแต่ละสถาบัน วันที่ 6-10เม..2564 ประกาศผลสอบตามที่สถาบันกำหนด

ส่วนปฎิทินการรับสมัครทีแคส ปี 2564 มีดังนี้ 

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน  รับสมัครและคัดเลือกสถาบันกำหนด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก22 ..  ยืนยันสิทธิ์ในระบบวันที่  22-23..2564 สละสิทธิในระบบ 24-25..2564  สถาบันฯประกาศชื่อผู้ยืนยันสิทธิ 27..2564

รอบ2 โควต้า วันรับสมัคร สถาบันกำหนด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 10  ..2564 ยืนยันสิทธิในระบบ 10-11..2564 สละสิทธิในระบบ 12-13 ..2564  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ 15 ..2564

รอบ3 รอบรับตรงและรอบแอดมิชชั่นส์ รับสมัครวันที่  7-15 ..2564ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ วันที่ 10 มิ..2564 

รอบ 4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยกำหนดวันรับสมัครและคัดเลือก ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 15 มิ..2564

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง