5 ขั้นตอนลงทะเบียน 'สินเชื่อฉุกเฉิน' ธนาคาร 'ออมสิน' 50,000 บาท รอบที่ 2!

5 ขั้นตอนลงทะเบียน 'สินเชื่อฉุกเฉิน' ธนาคาร 'ออมสิน' 50,000 บาท รอบที่ 2!
5 สิงหาคม 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
45,474

เปิดวิธีลงทะเบียน "สินเชื่อฉุกเฉิน" รอบ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" จากธนาคาร "ออมสิน" ที่มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

เริ่มเปิดรับลงทะเบียนแล้ว สำหรับโครงการเปิดให้กู้เงินรอบใหม่ จากธนาคาร "ออมสิน" โดยเริ่มเปิดลงทะเบียน "สินเชื่อ" วงเงิน 5 หมื่นบาท สำหรับผู้มีรายได้ประจำ รอบที่ 2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ "โควิด-19 เริ่มตั้งแต่วานนี้ (4 ส.ค.)

โดย "สินเชื่อ" ในครั้งนี้ เป็นสินเชื่อประเภทเดียวกับ "สินเชื่อฉุกเฉิน" ที่เคยเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ลงทะเบียในช่วง 15 เม.ย. 63 และวงเงินเต็มไปแล้วหลังเปิดไปลงทะเบียนไม่กี่สัปดาห์ให้หลัง

สำหรับการลงทะเบียนในรอบ 2 นี้ เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เป็นผู้มีรายได้ประจำสามารถขอสินเชื่อได้ในวงเงินสูงสุด 50,000 บาท ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

   
"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์"
จัดลำดับ 5 ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ต้องการ "สินเชื่อ" ที่สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ดังนี้

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ก่อนที่จะเริ่มต้นยื่นข้อมูล เพื่อขอสินเชื่อกับทางธนาคารออมสิน ควรตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อก่อน โดยคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำ รอบที่ 2 ประกอบด้วย

- ผู้มีสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
- ผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น
- เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพสามารถติดต่อได้
- เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
- มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)

 2. ทำความเข้าใจเงื่อนไขสินเชื่อ 

หากมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนดแล้ว สิ่งที่ต้องรู้ต่อไปคือ "เงื่อนไขและข้อกำหนดของสินเชื่อ" เพื่อทำความเข้าใจและเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ได้หลังจากที่ขอสินเชื่อได้แล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท 
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.35% ต่อเดือน
- ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)
- ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี
- ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
- ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

3. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ และเอกสารของผู้ค้ำประกัน

ธนาคารออมสิน กำหนดเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการขอสินเชื่อ ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้ 

1. เอกสารส่วนบุคคล

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส / ผู้ค้ำประกัน

1.2 เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

1.3 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคาร  ออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ของผู้กู้

2. เอกสารทางการเงิน

2.1 สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจำ (ประกอบอาชีพอิสระ) สามารถใช้บัญชีรับ-จ่ายย้อนหลัง 3 เดือนโดยอนุโลม

2.2 เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนของผู้กู้ และเดือนล่าสุดของผู้ค้ำประกัน

 4. ลงทะเบียนขอสินเชื่อ 

  •  ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน "www.gsb.or.th"
  • เลือก "ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย วงเงิน 10,000 บาท / 50,000 บาท" หรือคลิกที่ลิงก์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/

159651342314

  • อ่าน "ข้อความตกลงยินยอม" อย่างละเอียด ก่อนคลิก "ลงทะเบียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

159651356779

  • กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ธนาคารกำหนด ให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง 
  • ธนาคารจะแจ้งให้มาติดต่อที่สาขา
  • ยื่นเอกสารการขอกู้ที่สาขา

 5. รอธนาคารพิจารณา 

หลังจากที่ยื่นเอกสารขอสินเชื่อไปเรียบร้อยแล้ว ธนาคารออมสินจะใช้เวลาพิจารณาเอกสารประมาณ 4-15 วันทำการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลักประกันและเอกสารคำขอกู้ครบถ้วน

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Call Center ธนาคารออมสิน 1115 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2299-8000 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง