เปิดขั้นตอน 'ออมสิน' ปล่อย 'สินเชื่อ' 50,000 บาท รอบ 2 สำหรับผู้มีรายได้ประจำ เช็ควิธีลงทะเบียนที่นี่!

เปิดขั้นตอน 'ออมสิน' ปล่อย 'สินเชื่อ' 50,000 บาท รอบ 2 สำหรับผู้มีรายได้ประจำ เช็ควิธีลงทะเบียนที่นี่!

เช็ครายละเอียด และวิธีการลงทะเบียน "สินเชื่อ" รอบ 2 วงเงิน 50,000 บาท สำหรับผู้มีรายได้ประจำ จากธนาคาร "ออมสิน" เริ่มลงทะเบียนได้ 4 ส.ค. 63 นี้!

ธนาคาร "ออมสิน" ปล่อย "สินเชื่อ" รอบ 2 วงเงิน 5 หมื่นบาท สำหรับผู้มีรายได้ประจำอีกครั้ง หลังจากที่การปล่อยสินเชื่อรอบแรกในช่วงต้นปี 2563 วงเงินเต็มจนต้องปิดการขอสินเชื่อชั่วคราว

วิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเสริมสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 2 หมื่นล้านบาท ด้วยสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นกู้จำนวนมากจนเต็มวงเงินในเวลาอันรวดเร็ว

แต่เมื่อธนาคารฯ ได้รับเรื่องกู้และเร่งพิจารณาตามกระบวนการสินเชื่อแล้ว ปรากฏมีผู้ยื่นกู้ไม่ผ่านเกณฑ์หรือคุณสมบัติไม่ตรง และไม่มาติดต่อธนาคารตามที่ได้แจ้งข้อความผ่าน SMS จึงทำให้ยังมีวงเงินอยู่อีกจำนวนหนึ่ง ขณะเดียวกันยังมีผู้ได้รับผลกระทบที่สนใจยื่นกู้อีกเป็นจำนวนมาก ธนาคารออมสินจึงเปิดให้บริการสินเชื่อนี้อีกครั้ง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้วยการเปิดให้ยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 63 เป็นต้นไป 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :  

   

159651406646

โดย "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ได้รวบรวมรายละเอียดและเงื่อนไขทั้งหมดของ "สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำ รอบ 2" ในครั้งนี้ พร้อมวิธีการลงทะเบียน ที่ช่วยให้การขอสินเชื่อของคุณทำได้ง่ายขึ้น ดังนี้

 คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ 

- สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

- ผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น

- เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพสามารถติดต่อได้

- เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

- มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)

 เงื่อนไขสินเชื่อ 

- ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

- อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.35% ต่อเดือน

- ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)

- ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี

- ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้

- ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

 เอกสารใช้ในการขอกู้ ของผู้กู้ / ผู้ค้ำประกัน 

1. เอกสารส่วนบุคคล

    1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส / ผู้ค้ำประกัน

    1.2 เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

    1.3 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคาร  ออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ของผู้กู้

2. เอกสารทางการเงิน

    2.1 สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจำ (ประกอบอาชีพอิสระ) สามารถใช้บัญชีรับ-จ่ายย้อนหลัง 3 เดือนโดยอนุโลม

    2.2 เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนของผู้กู้ และเดือนล่าสุดของผู้ค้ำประกัน

 วิธีการขอสินเชื่อ 

  •  ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน "www.gsb.or.th"
  • เลือก "ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย วงเงิน 10,000 บาท / 50,000 บาท" หรือคลิกที่ลิงก์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/

159651342314

  • อ่าน "ข้อความตกลงยินยอม" อย่างละเอียด ก่อนคลิก "ลงทะเบียน" เพื่อนเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

159651352332

159651356779

  • กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ธนาคารกำหนด ให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง

159651362580

  • ธนาคารจะแจ้งให้มาติดต่อที่สาขา
  • ยื่นเอกสารการขอกู้ที่สาขา
  • ธนาคารพิจาณาเอกสารประมาณ 4-15 วันทำการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลักประกันและเอกสารคำขอกู้ครบถ้วน