อุตฯต่อเรือจี้ทบทวนเอดีเหล็ก ฉุดศักยภาพการแข่งขัน

อุตฯต่อเรือจี้ทบทวนเอดีเหล็ก ฉุดศักยภาพการแข่งขัน
4 สิงหาคม 2563
470

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ขานรับนโยบายรัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พยุงการจ้างงาน พัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสู่ระดับสากล ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และพัฒนาประเทศ

นายอรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ ถือเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติ ในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภาคการขนส่งทางน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่สำคัญในการส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทยและต่อยอดไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานที่มีทักษะสูง

สำหรับด้านความมั่นคง อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคง สนับสนุนขีดความสามารถในการซ่อมเรือขนาดใหญ่ รวมถึงเรือของราชนาวีไทย เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพเรือ หน่วยงานราชการอื่น ๆ และภาครัฐ ในการสนับสนุนการต่อเรือ และซ่อมเรือรบเพื่อป้องกันประเทศ และเรืออื่นๆ ที่ใช้ในราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะในยามวิกฤต สามารถสร้างเพิ่มเติมและซ่อมบำรุงได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากต่างชาติ

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือยังมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอีกหลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์เดินเรือ สีและเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์ ก่อให้เกิดการจ้างงานเป็นจำนวนมาก เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศ

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทยูนิไทย ดำเนินธุรกิจอู่เรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและงานวิศวกรรมโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีขีดความสามารถในการต่อเรือและซ่อมเรือที่มีมาตรฐานระดับโลก สามารถแข่งขันกับอู่เรือขนาดใหญ่ในต่างประเทศได้ อุตสาหกรรม ต่อเรือและซ่อมเรือจะสามารถเติบโตอย่างมีศักยภาพ ถ้ามีการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ในการช่วยให้การดำเนินการต่อเรือ และซ่อมเรือของไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างเสมอภาค

โดยประเด็นสำคัญที่ควรจะต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนโดยเร่งด่วน คือนโยบายด้านการค้าปกป้องผู้ผลิตเหล็กภายในประเทศ การออกมาตรการกีดกันทางการค้าบางประการ เช่น มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (เอดี) เพื่อกีดกันการแข่งขันด้านราคาเหล็กนำเข้าจากต่างประเทศมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตหรืองานซ่อมแซม ซึ่งเป็นนโยบายที่ควรจะพิจารณาอย่างรัดกุมโดยเฉพาะด้านผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่นๆ ของไทยไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยที่นโยบายต่างๆ เหล่านี้อาจจะไม่ได้สร้างผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและทั่วถึง และทำให้ต้นทุนของการผลิตของไทยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตของประเทศอื่นๆ

ในด้านของมาตรการด้านการสนับสนุนที่สามารถช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือไทย เช่น มาตรการส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อให้อู่เรือไทยสามารถแข่งขันกับอู่เรือต่างประเทศได้ รวมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัย และมาตรฐานเรือของไทยที่จะช่วยพัฒนาความปลอดภัยในการเดินเรือมากขึ้น เป็นมาตรการที่ควรได้รับการสนับสนุน เพื่อให้อุตสาหกรรมของไทยสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคง

ด้านการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ในปัจจุบัน ทางบริษัทฯ มีการวางแผนปรับตัวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะด้านการบริหารความเสี่ยงที่อาจกระทบกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการอู่เรือของยูนิไทย บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อรับมือกับการแข่งขันในตลาดโลก และสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอด

ในส่วนของความคืบหน้ากรณีการต่อสัญญาเช่าพื้นที่อู่เรือ บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด อยู่ในระหว่างการพิจารณาร่วมกันกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อหาจุดร่วมที่ลงตัว เนื่องจากมีประเด็นที่เกิดจากปัจจัยภายนอกซึ่งไม่ได้อยู่ในการควบคุมของบริษัทฯ อันส่งผลให้ตามกฎหมาย ไม่สามารถดำเนินการได้ ทางบริษัทฯ ได้มีการประสานงานและเจรจากับการท่าเรือฯ มาโดยตลอด เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย ทางบริษัทฯ มีความตั้งใจในการร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมของประเทศ ส่งเสริมการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานที่บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจและสร้างการจ้างงานต่อไปในระยะยาวอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการขยายตัวของแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายภาครัฐ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจมวลรวม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกและประเทศไทย

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้คำนึงถึงการพัฒนา และส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต โดยบริษัทฯ มีโครงการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนแหลมฉบัง และชุมชนโดยรอบบริษัทฯ รวมทั้งบุตรหลานของพนักงานในบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนกิจกรรมฝึกอาชีพให้คนในชุมชนมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว กิจกรรมดังกล่าวนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชนมาโดยตลอด

“บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินงานขององค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นคงและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยรักษามาตรฐานการเป็นอู่เรือที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำเป็นสำหรับการให้บริการและสนับสนุนพันธกิจของการท่าเรือฯ ให้ได้มาตรฐานสากล อันเป็นการสอดรับนโยบายแผนการพัฒนาและพันธกิจของการท่าเรือฯ ขานรับนโยบายของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมของไทย พยุงการจ้างงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนเศรษฐกิจไทย ในช่วงมรสุมเศรษฐกิจจากพิษของ โควิด-19 ที่มีผลกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นอย่างมาก

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง