'พิบูลศักดิ์ ละครพล' : บทกวี : ทุ ก สิ่ ง อ ย่ า ง จ ง ว า ง ใ จ

'พิบูลศักดิ์ ละครพล' : บทกวี : ทุ ก สิ่ ง อ ย่ า ง จ ง ว า ง ใ จ

ฟ้าหลังฝนมักสดใส ปลอบและปลุกใจไปกับ บทกวี และ การวาดภาพสีน้ำ โดย "พิบูลศักดิ์ ละครพล" ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2560 จากคอลัมน์ 'ผ่านตามาตรึงใจ' ในเซ็คชั่น กรุงเทพวันอาทิตย์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563

เช้านี้มีม่านฝน มัวหมองหม่นห่มคลุมเขา หากรักบนโลกเรา ยังแบ่งบานหวานลึกซึ้ง 

ห่างกันแม้แสนไกล แต่ก็ใกล้แค่คิดถึง เพียงลมพัดรำพึง เพียงฝนปรายร่ายรำพัน

ฝากรักและห่วงใย ยาจิตใจเศร้าโศกศัลย์ ฟ้ากว้างมิอาจกั้น

ขอมิตรมั่นอย่าหวั่นไหว มืดแล้วพลันสว่าง ทุกสิ่งอย่างจงวางใจ

เชื่อในน้ำพระทัย องค์รังสรรค็ปั้นดินฟ้า

ทุกข์คือเทวทูต เพิ่มพิสูจน์แรงศรัทธา บาปบุญค้นคุณค่า 

เยียวยาพิษจิตมนุษย์

ทำลายแล้วทรงสร้าง ชำระล้าง เลว-บริสุทธิ์

ซ่อมโลกร้าวชำรุด กลับผ่องผุดพรรณราย

น้องเอยเช็ดน้ำตา พอฝนซาฟ้าก็ฉาย

โดดเดี่ยวใช่เปลี่ยวดาย โลกล้วนผองพี่น้องกัน

พิบูลศักดิ์ ละครพล

๒๒/๐๗/๒๕๖๓

------------

159586735639

ชื่อภาพ : ช่อดอกไม้ในหมอกฝน

จิตรกรรมสีน้ำบนกระดาษ

ขนาด : ๒๘ x ๓๘ เซนติเมตร

จิตรกร : พิบูลศักดิ์ มาชา ละครพล

 * * *

-:: บทกวีฉบับที่ผ่านมา ::-

กุ ม มื อ ก้ า ว เ คี ย ง กั น

ด อ ก ห ญ้ า ใ น ส ว น ส ว ร ร ค์

ก่ อ น ก ลั บ ดั บ ล ง จ ง ห วั ง