ผลโพลเผย คนไทยเกินครึ่ง อยากได้ 'คนนอก' มาเป็น ‘ทีมเศรษฐกิจใหม่’

ผลโพลเผย คนไทยเกินครึ่ง อยากได้ 'คนนอก' มาเป็น ‘ทีมเศรษฐกิจใหม่’
25 กรกฎาคม 2563
233

“นิด้าโพล” เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ทีมเศรษฐกิจ ครม. ใหม่” พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 55.33% ระบุว่าควรมาจากคนนอกพรรคการเมือง ต้องการคนมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยตรง ซื่อสัตย์ โปร่งใส และไม่หวังผลประโยชน์

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ทีมเศรษฐกิจ ครม.ใหม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,258 หน่วย

ตัวอย่างเกี่ยวกับทีมเศรษฐกิจของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใหม่ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น  จากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงที่มาของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ (รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ) ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ ในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.33 ระบุว่า ควรมาจากคนนอกพรรคการเมือง เพราะ ต้องการคนมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยตรง มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส และไม่หวังผลประโยชน์

รองลงมา ร้อยละ 23.45 ระบุว่า ควรมาจากนักการเมือง เพราะ มาจากการเลือกตั้ง มีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถดูแลและบริหารได้ตรงจุด และเข้าถึงประชาชนจะรับรู้ปัญหาของประชาชนค่อนข้างดี และอีกร้อยละ 21.22 ระบุว่า มาจากนักการเมืองหรือนอกพรรคการเมืองก็ได้ ขึ้นอยู่กับนายกฯ เพราะ มั่นใจในตัวนายกฯ ว่าจะเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้

เมื่อถามผู้ที่ระบุว่า หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ (รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ) ควรมาจากคนนอกพรรคการเมือง เกี่ยวกับบุคคลที่เหมาะสม มาดำรงตำแหน่ง พบว่า คนส่วนใหญ่อยากได้คนนอกพรรคการเมือง

- อันดับ 1 ร้อยละ 58.48 ระบุว่า คนนอกพรรคการเมือง คนไหนก็ได้ รองลงมา

- อันดับ 2 ร้อยละ 8.91 ระบุว่า นายปรีดี ดาวฉาย (นายกสมาคมธนาคารไทย)

- อันดับ 3 คือ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย) ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 8.91

- อันดับ 4 ร้อยละ 4.89 ระบุว่า นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (อดีตผู้บริหารธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน))

- อันดับ 5 ร้อยละ 4.74 ระบุว่า นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร (อดีต รมช.คมนาคม และอดีตผู้บริหาร ปตท.)

- อันดับ 6 ร้อยละ 4.17 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ

- อันดับ 7 ร้อยละ 3.74 ระบุว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ (เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

- อันดับ 8 ร้อยละ 6.16 ระบุว่า อื่นๆ ได้แก่ นางเอมอร ศรีวัฒนประภา, นายวสันต์ โพธิพิมพานนท์, นายธนินท์ เจียรวนนท์, นายกานต์ ตระกูลฮุน, นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์, นายบัณฑูร ล่ำซำ     

ส่วนผู้ที่ระบุว่า หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ (รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ) ควรมาจากนักการเมือง เกี่ยวกับบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง พบว่า ส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 63.39 ระบุว่า นักการเมืองคนไหนก็ได้

- รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 17.97 ระบุว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

- อันดับ 3  ร้อยละ 3.39 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ

- อันดับ 4 ร้อยละ 3.05 ระบุว่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์

- อันดับ 5 ร้อยละ 3.05 ระบุว่า นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ในสัดส่วนที่เท่ากันกับอันดับ 4

- อันดับ 6 ร้อยละ 2.37 ระบุว่า นายอนุชา นาคาศัย

- อันดับ 7 ร้อยละ 2.03 ระบุว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น

- อันดับ 8 ร้อยละ 4.75 ระบุว่า อื่นๆ ได้แก่ นายสันติ พร้อมพัฒน์, นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ, นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

159565633574

ด้านที่มาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.59 ระบุว่า ควรมาจากคนนอกพรรคการเมือง เพราะ ต้องการคนมีประสบการณ์ตรง มีวิสัยทัศน์ มีความรอบคอบในการตัดสินใจ เหมาะสมกับตำแหน่ง รัฐมนตรีกระทรวงการคลังมากกว่านักการเมือง

รองลงมา ร้อยละ 25.52 ระบุว่า ควรมาจากนักการเมือง เพราะ รู้เรื่องดีเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณแผ่นดิน สามารถจัดสรรงบต่าง ๆ ได้ดี และง่ายต่อการประสานงาน ถัดมาในอีกร้อยละ 21.86 ระบุว่า มาจากนักการเมืองหรือนอกพรรคการเมืองก็ได้ ขึ้นอยู่กับนายกฯ และร้อยละ 1.03 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามผู้ที่ระบุว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ควรมาจากคนนอกพรรคการเมือง เกี่ยวกับบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง พบว่าส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 58.55 ระบุว่า คนนอกพรรคการเมือง คนไหนก็ได้ รองลงมา

- อันดับ 2 ร้อยละ 13.87 ระบุว่า นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย)

- อันดับ 3 ร้อยละ 7.55 ระบุว่า นายปรีดี ดาวฉาย (นายกสมาคมธนาคารไทย)

- อันดับ 4 ร้อยละ 4.16 ระบุว่า นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (อดีตผู้บริหารธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน))

- อันดับ 5 ร้อยละ 3.70 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ

- อันดับ 6 ร้อยละ 3.39 ระบุว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ (เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

- อันดับ 7 ร้อยละ 3.08 ระบุว่า นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร (อดีต รมช.คมนาคม และอดีตผู้บริหาร ปตท.)

- อันดับ 8 ร้อยละ 5.70 ระบุว่า นายกานต์ ตระกูลฮุน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

ส่วนผู้ที่ระบุว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ควรมาจากนักการเมือง เกี่ยวกับบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง พบว่า ส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 63.24 ระบุว่า นักการเมืองคนไหนก็ได้ รองลงมา

- อันดับ 2 ร้อยละ 12.77 ระบุว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

- อันดับ 3-4-5 ร้อยละ 4.67 ระบุว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น, นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์, นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน

- อันดับ 6 ร้อยละ 3.12 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ

- อันดับ 7 ร้อยละ 2.18 ระบุว่า นายอนุชา นาคาศัย

- อันดับ 8 ร้อยละ 4.68 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ นายสันติ พร้อมพัฒน์ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ นายกรณ์ จาติกวณิช

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงที่มาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.17 ระบุว่า ควรมาจากคนนอกพรรคการเมือง เพราะ ต้องการคนมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ทางด้านพลังงานในประเทศไทย และไม่หวังผลประโยชน์

รองลงมา ร้อยละ 27.11 ระบุว่า ควรมาจากนักการเมือง เพราะ การลงพื้นที่พบประชาชนบ่อย ๆ ทำให้รู้ถึงปัญหา น่าจะแก้ปัญหาทางด้านพลังงานได้ดี ส่วนอีกร้อยละ 24.09 ระบุว่า มาจากนักการเมืองหรือนอกพรรคการเมืองก็ได้ ขึ้นอยู่กับนายกฯ และร้อยละ 0.63 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามผู้ที่ระบุว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ควรมาจากคนนอกพรรคการเมือง เกี่ยวกับบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง พบว่า ส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 58.58 ระบุว่า คนนอกพรรคการเมือง คนไหนก็ได้

- อันดับ 2 ร้อยละ 16.17 ระบุว่า นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร (อดีต รมช.คมนาคม และอดีตผู้บริหาร ปตท.)

- อันดับ 3 ร้อยละ 6.27 ระบุว่า นายกานต์ ตระกูลฮุน (อดีตผู้บริหารปูนซิเมนต์ไทย หรือเอสซีจี)

- อันดับ 4 ร้อยละ 4.62 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ

- อันดับ 5 ร้อยละ 4.46 ระบุว่า นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (อดีตผู้บริหารพีทีทีจีซี ในเครือ ปตท.)

- อันดับ 6  ร้อยละ 3.30 ระบุว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ (เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

- อันดับ 7 ร้อยละ 2.81 ระบุว่า นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย)

- อันดับ 8 ร้อยละ 3.79 ระบุว่า อื่นๆ ได้แก่ นายปรีดี ดาวฉาย, นายบุญทักษ์ หวังเจริญ, นางสาวรสนา โตสิตระกูล

ส่วนผู้ที่ระบุว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ควรมาจากนักการเมือง เกี่ยวกับบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง พบว่า ส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 62.46 ระบุว่า นักการเมืองคนไหนก็ได้ รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 14.66 ระบุว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อันดับ 3 ร้อยละ 6.16 ระบุว่า นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อันดับ 4 ร้อยละ 3.52 ระบุว่า นายสันติ พร้อมพัฒน์ และอันดับ 5 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ ในสัดส่วนที่เท่ากัน ต่อมาอันดับ 6 ร้อยละ 2.93 ระบุว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น อันดับ 7 ร้อยละ 2.35 ระบุว่า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ และอันดับ 8 ร้อยละ 2.35 ระบุว่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์, นายอนุชา นาคาศัย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง