เช็คที่นี่! 'เงินอุดหนุนบุตร' 600 บาท สิงหาคม 2563 เข้าวันไหน? พร้อมเปิดวิธีตรวจสอบสิทธิ์

เช็คที่นี่! 'เงินอุดหนุนบุตร' 600 บาท สิงหาคม 2563 เข้าวันไหน? พร้อมเปิดวิธีตรวจสอบสิทธิ์
26 กรกฎาคม 2563
49,202

"เงินอุดหนุนบุตร" เดือนสิงหาคม 2563 ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาวันไหน? พร้อมเปิดวิธีเช็คสิทธิ์ที่นี่

หนึ่งในมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่มีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและมีบุตร ยิ่งต้องมีสวัสดิการรัฐที่เข้ามาช่วยเหลือและเยียวยา เพื่อให้การดำรงชีวิตดียิ่งขึ้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ออกโครงการ "เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด" หรือที่เรียกกันว่า เงินอุดหนุนบุตร 

ทั้งนี้จะเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ปกครองที่มีบุตร ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี โดยมอบให้รายละ 600 บาท ซึ่งสำหรับเดือนสิงหาคม 2563 กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 

159557187736

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งนี้ผู้ที่จะลงเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้และรับเงินอุดหนุนบุตรนี้ได้ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ได้แก่ 

สำหรับคุณสมบัติเด็กแรกเกิด ต้องมีสัญชาติไทย ซึ่งพ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

ขณะที่คุณสมบัติผู้ปกครอง คือ มีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะและเด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย ที่สำคัญคือ อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

โดยพ่อแม่จะต้องลงทะเบียนในพื้นที่ที่เด็กเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง หากอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนได้ที่สํานักงานเขตต่างๆ หากอาศัยอยู่ที่เมืองพัทยา สามารถลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ขณะที่ส่วนภูมิภาคหรือต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล

ทั้งนี้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินอุดหนุนบุตร ได้ที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th โดยการกรอกข้อมูล 4 อย่างหลักๆ และทำตามขั้นตอน ดังนี้

  • กรอกเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
  • กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
  • ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
  • กดค้นหาข้อมูล

รวมถึงสามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด

159557210137

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง