MEA ขยายเวลายกเว้นเก็บอัตราค่าไฟต่ำสุด กับกิจการขนาดกลาง ใหญ่

MEA ขยายเวลายกเว้นเก็บอัตราค่าไฟต่ำสุด กับกิจการขนาดกลาง ใหญ่
23 กรกฎาคม 2563
585

MEA ขยายเวลายกเว้นเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดประเภท 3-7 และแจ้งเปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้า Off Peak ประเภท TOU วันที่ 27 ก.ค. 63 ตามมติ ครม.

ตามที่ การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ที่กำหนดในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งบังคับใช้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรประเภทที่ 7 สูบน้ำ เพื่อการเกษตร ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้าจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น 

MEA แจ้งขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) จากกำหนดเดิมออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 (ครั้งที่ 682 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563) โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวจ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand Charge) ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศการไฟฟ้านครหลวง

นอกจากนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี . 2563 นั้น กกพ.ในคราวประชุมครั้งที่ 42/2563 (ครั้งที่ 685) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 มีมติให้ วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 คิดอัตราค่าไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา Off Peak ตามข้อกำหนดอัตรา Time of Use (TOU) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.mea.or.th/profile/110/268

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง