สภา กทม.เร่งถกงบ กทม.ปี 64 วงเงิน 7.55 หมื่นล้าน

สภา กทม.เร่งถกงบ กทม.ปี 64 วงเงิน 7.55 หมื่นล้าน
22 กรกฎาคม 2563
151

สภากทม. เร่งถกงบประมาณปี64 วงเงิน 75,500 ล้าน ดันใช้ 7 แผนพัฒนากรุง กันงบ 1.3 พันล้าน รับมือโควิดระบาดรอบใหม่

เมื่อวันที่  22 ก.ค.63  นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร(กทม.) แถลงข่าวการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ กทม.เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ..2564 โดยมี สมาชิกสภา กทมคณะผู้บริหาร กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการแถลง ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

นายนิรันดร์ กล่าวว่า ในการประชุมสภา กทม.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 3) ประจำปี ..2563 พล...โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทมได้เสนอร่างข้อบัญญัติ กทมเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ..2564 เพื่อให้สภากทม.พิจารณาวงเงินรวมประมาณ 75,500 ล้านบาท จําแนกตามโครงสร้างแผนงาน 7 ด้าน ประกอบด้วย 

1.ด้านการบริหารทั่วไป 24,216,700,050 บาท (ร้อยละ 32.07) 

2.ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 13,664,241,270  บาท (ร้อยละ 18.10) 

3.ด้านการโยธาและระบบจราจร 12,533,774,950 บาท (ร้อยละ 16.60) 

4.ด้านการระบายน้ําและบําบัดน้ําเสีย 7,323,197,200  บาท (ร้อยละ 9.70) 

5.ด้านการพัฒนาและบริการสังคม 6,144,702,980 บาท (ร้อยละ 8.14) 

6.ด้านการสาธารณสุข 6,792,455,330 บาท (ร้อยละ 9) 

7.ด้านการศึกษา 4,824,928,120 บาท (ร้อยละ 6.39)

159542776718

นายนิรันดร์ กล่าวอีกว่า งบประมาณดังกล่าว กทม.จะนําไปใช้ในการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยเฉพาะแผนพัฒนา กทม.ระยะ 20 ปีระยะ 2 (..2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการ กทม.ประจำปี ..2564 ทั้งนี้ กทม.มีนโยบายการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล และงบประมาณทั้งหมด  กทม.จะนำไปใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพฯ และแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนให้กับประชาชนให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม

ตั้ง คกก.วิสามัญพิจารณางบ-เน้นคุ้มค่า

สำหรับรายละเอียดร่างข้อบัญญัติ กทม.เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2564 จำแนกเป็น ประมาณการรายรับ 76,683.16 ล้านบาท ประกอบด้วย ประมาณการรายรับของ กทม. 75,500 ล้านบาท ประมาณการรายรับของการพาณิชย์ของ กทม. 1,183.16 ล้านบาท และ กทม.ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเป็นเงินอุดหนุน จำนวน 24,084.86 ล้านบาท (อยู่ระหว่างการพิจารณา) ส่วนประมาณการรายจ่าย 76,451.76 ล้านบาท ประกอบด้วย ประมาณการรายจ่ายของ กทม.ประมาณ  75,500 ล้านบาท ประมาณการรายจ่ายของการพาณิชย์ของ กทม. 951.76 ล้านบาท

นอกจากนี้ กทม.เตรียมงบประมาณฉุกเฉิน เพื่อการควบคุมและป้องกันแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดระลอกใหม่ ประมาณ 1,300 ล้านบาทด้วย อย่างไรก็ตามการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภา กทม.จะตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กำหนดพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง