ศิริราช ส่งมอบ 'ซีอุย' แก่กรมราชทัณฑ์

ศิริราช ส่งมอบ 'ซีอุย' แก่กรมราชทัณฑ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะส่งมอบร่างนายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) ให้แก่ กรมราชทัณฑ์ เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศล และประกอบพิธีฌาปนกิจตามประเพณี

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า สืบเนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบร่าง นายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) จากกรมราชทัณฑ์ เมื่อ พ.ศ.2502 เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาทางด้านนิติเวชศาสตร์ จนถึงปัจจุบันได้มีการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นได้ยกเลิกการจัดแสดงร่างของ นายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) และออกประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อติดตามหาญาติ เพื่อเชิญมาร่วมพิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับร่าง นายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) จากการประกาศฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. - 4 ส.ค. 62 ปรากฏว่า ไม่มีญาติมาแสดงตัว ประกอบกรมราชทัณฑ์ได้มีหนังสือแจ้งมายังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับศพ นายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ 2546 โดยกรมราชทัณฑ์จะเป็นผู้รับร่างนายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) ไปบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจตามประเพณี ณ วัดบางแพรกใต้ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 23 ก.ค. 63 เวลา 13.00 น. โดยมีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีฌาปนกิจ

159529878792