สินเชื่อฉุกเฉิน 'ออมสิน' และ 'ธ.ก.ส.' 10,000 บาท ยังกู้ได้ เช็ครายละเอียดที่นี่!

สินเชื่อฉุกเฉิน 'ออมสิน' และ 'ธ.ก.ส.' 10,000 บาท ยังกู้ได้ เช็ครายละเอียดที่นี่!

อัพเดทความคืบหน้า พร้อมเงื่อนไข และคุณสมบัติผู้กู้ "สินเชื่อฉุกเฉิน" จากธนาคาร "ออมสิน" และ "ธ.ก.ส." วงเงินสูงสุด 10,000 บาท ขอกู้ได้ถึง 30 ธ.ค. 63 นี้

"สินเชื่อฉุกเฉิน" จากธนาคาร "ออมสิน" และ "ธ.ก.ส." เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ "โควิด-19" สามารถขอกู้เงินเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพิ่มสภาพคล่องในธุรกิจได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์คำ้ประกัน โดยครอบคลุมถึง "บุคคลทั่วไป" และกลุ่ม "เกษตรกร"

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมเงื่อนไขสินเชื่อดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนใจขอสินเชื่อ ดังต่อไปนี้

159522675893

"สินเชื่อฉุกเฉิน" 10,000 บาท จากธนาคารออมสิน เริ่มเปิดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทางของ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 ท่ีผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (20 ก.ค. 63)

ทั้งนี้ สินเชื่อดังกล่าว ยังสามารถขอกู้ได้จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าวงเงินจะเต็ม ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้ 

วงเงินสินเชื่อ: สูงสุด 10,000 บาท

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
- มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้ 
- มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
- สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)
- ได้รับผลกระทบ "โควิด-19"

อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน 

หลักประกัน: ไม่ต้องมีหลักประกัน

การชำระคืน: ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้

ระยะเวลาขอสินเชื่อ: ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธ.ค. 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท 

วิธีลงทะเบียน


1. เข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th 

159522630293

2. เลือกลงทะเบียน "สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ"

*สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำ กู้สูงสุด 5 หมื่นบาท : เต็มแล้ว

159522654411

3. อ่านรายละเอียดของ "ข้อความตกลงยินยอม" ก่อนเลือกปุ่ม "ลงทะเบียน"
4. กรอกรายละเอียดตามเมนูที่ปรากฏให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง
5. 
รอนัดหมายจากทางธนาคาร ผ่านทาง SMS โดยระหว่างรอ สามารถเตรียมเอกสารรอทำสัญญา ดังนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
- เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ
6. ติดต่อธนาคารตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: Call Center ธนาคารออมสิน 1115

 

"สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19" ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นสินเชื่อที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับ "เกษตรกร" ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

โดย "ธ.ก.ส." ได้เปิดให้ผู้ที่ต้องการสินเชื่อ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 เป็นต้นมา โดยทางธนาคารยังเปิดให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ขอสินเชื่อได้ต่อเนื่อง ไปจนกว่ายอดสินเชื่อจะเต็มวงเงิน หรือหมดเขตวันที่ 30 ธ.ค.63  

วงเงินสินเชื่อ: สูงสุด 10,000 บาท

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ: 
1. ลูกค้า ธ.ก.ส. เดิม
2. เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกร ที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.
3. อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ย: ดอกเบี้ยแบบ Flat Rate ในอัตรา 0.1% ต่อเดือน

เงื่อนไขการชำระคืน:  กำหนดชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันกู้โดยปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เริ่มชำระตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ขอกู้สามารถเลือกกำหนดชำระเป็น รายเดือน ราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือน ตามที่มาของรายได้ ดังนี้
- รายเดือน 24 งวด 429.17 บาท/งวด
- ราย 3 เดือน 8 งวด 1287.50 บาท/งวด
- ราย 6 เดือน 4 งวด 2575.00 บาท/งวด 

วิธีลงทะเบียน

ผู้ขอสินเชื่อ ต้องลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น LINE @BAAC Family เท่านั้น และรอนัดหมายทำสัญญาจากสาขา ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

159522663416

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทรศัพท์ 02-555-0555 หรือ เว็บไซต์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)