'บอร์ดดีอี' เคาะ 'ทีโอที' ทำท่อร้อยสาย

'บอร์ดดีอี' เคาะ 'ทีโอที' ทำท่อร้อยสาย
20 กรกฎาคม 2563
1,103

ส่งข้อเสนอแนะให้กทม.ต้องยึดพรบ.ร่วมทุน

ทั้งนี้ ป.ป.ช.มีข้อเสนอแนะ 3 ข้อ คือ 1.ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สำนักงาน กสทช. ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม เป็นผู้ร่วมดำนินการในการนำสายสื่อสารลงใต้ดินทั้งในส่วนของการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การก่อสร้าง และการบริหารจัดการท่อร้อยสายสื่อสารให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการโทรคมนาคมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ เสถียรภาพของโครงขยสื่อสาร ความมั่นคงของประเทศ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินการ

2.ให้กรุงเทพธนาคม เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ กรณีข้างต้น ให้รวมถึงบริษัทหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือหุ้นเกิน 5%

3.พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องของขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 โดย กสทช. กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ควรพิจารณาร่วมกันพื่อให้อนุญาตการใช้สิทธิแห่งทางและอนุญาดให้ใช้พื้นที่ในการก่อสร้าง ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาและความเสียหายต่อประโยชน์ของรัฐ อันเกิดจากการที่ผู้ประกอบการได้รับอนุญาตใช้สิทธิแห่งทางแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ก่อสร้าง จึงไม่สามารถดำเนินการได้แม้ว่ามีการลงนามในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างแล้วก็ตาม

เขา ยังกล่าวอีกว่า ในส่วนของทีโอทีปัจจุบันมีความพร้อมในการควบรวมกิจการกับบมจ.กสท โทรคมนาคม เป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด หรือ เอ็นที ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กรให้กระชับขึ้นเพื่อให้สามารถประกาศใช้โครงสร้างใหม่ได้ภายใน 1 ต.ค. 2563 เพื่อให้ขนาดของโครงสร้างองค์กรเหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรของ กสทฯที่มีตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ จำนวน 9 คน ขณะที่ปัจจุบันทีโอทีมีรองกรรมการผู้จัดการ จำนวน 14 คน คาดว่าจะมีการยุบเหลือประมาณ 8-9 คน ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทีโอที มีการปรับโครงสร้างองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับปริมาณงานที่เกิดขึ้น เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ทีโอที มีพนักงาน 24,000 คน มี 39 ฝ่าย แต่ปัจจุบันมีพนักงาน 12,000 คน กลับมี 83 ฝ่าย มีรองกรรมการผู้จัดการ 14 คน ดังนั้นจะลดลงเหลือประมาณ 60 ฝ่ายเพื่อให้องค์กระชับ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง