“CMMU” เรียนตอบโจทย์อนาคต รู้นวัตกรรม มองเห็นโอกาส

“CMMU” เรียนตอบโจทย์อนาคต  รู้นวัตกรรม มองเห็นโอกาส
17 กรกฎาคม 2563 | โดย ปาริชาติ บุญเอก
459

การปรับตัวของมหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่ช่วงวิกฤตโควิด-19 เท่านั้น แต่เกิดขึ้นทุกยุคสมัย ตั้งแต่การลดลงของประชากร ยุคดิสรัปชั่น การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยจึงต้องไม่หยุดนิ่ง และปรับหลักสูตรตอบโจทย์โลกปัจจุบันให้ทัน เสริมนวัตกรรม และปรับตัวให้เร็ว

มหาวิทยาลัย ถือเป็นหน่วยงานที่ไม่เพียงต้องปรับตัวในช่วงโควิด-19 และปรับหลักสูตรตอบรับโลก New Normal หลังวิกฤตนี้เท่านั้น แต่ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยต้องต่อสู้กับสถานการณ์การลดลงของประชากรวัยเด็ก การก้าวสู่สังคมสูงวัย และการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป จนกระทั่งสู่ยุคดิสรัปชั่น ที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลา

“ผศ.ดร.ดวงพร อาภาศิลป์” คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายว่า ตั้งแต่มีโควิด-19 สถาบันการศึกษาไม่สามารถสอนได้ตามปกติ จึงต้องปรับรูปแบบออนไลน์เป็นหลักผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Webex หรือ Zoom เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนออนไลน์ได้ ทั้งนักศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 

159491660368

พอมาเดือนนี้ จึงเริ่มเปิดการเรียนการสอนแต่รูปแบบผสม คือ ทั้งออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม มีวีดีโอคลิปที่อาจารย์เตรียมไว้ให้นักศึกษาสามารถฟังย้อนหลังได้ ขณะที่การเรียนในห้องเรียน จะมีลักษณะการเรียนการสอนต่างจากเดิม ต้องนั่งแยกกันเพื่อให้มี Social Distancing และปลอดภัย ขณะที่นักศึกษาต่างประเทศ ตอนนี้ยังกลับเข้ามาไม่ได้จึงต้องเรียนทางออนไลน์ 

ที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร “ด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาพ” เพิ่มเติมในหลักสูตรนานาชาติ ทั้งดีกรีโปรแกรม และ คอร์สระยะสั้น และเตรียมเพิ่มเข้าไปในหลักสูตรภาษาไทย โดยคาดว่าน่าจะพร้อมเริ่มเรียนได้ต้นปีหน้า

159491660062

ขณะเดียวกัน ในยุค New Normal จะมีการใช้ข้อมูลเยอะขึ้น เพราะคน Work Form Home จึงสอนเรื่องของดาต้า สำหรับคนที่สนใจ และหลังจากนี้ จะมีการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยว นวัตกรรม อาทิ “นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ” เช่น นวัตกรรมการจัดการด้านธุรกิจสุขภาพ การตลาดดิจิทัลเกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพ หรือการจัดการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจสุขภาพ โดยนวัตกรรมจะแฝงไปในทุกหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหาร สุขภาพ หรือการเป็นผู้ประกอบการ ที่ต้องใช้นวัตกรรมในการพัฒนา

"การที่เพิ่มเติมหลักสูตรเหล่านี้เข้ามา เนื่องจากเรามองเห็นว่า โควิด-19 มีแนวโน้มที่อาจจะกลับมาระบาดซ้ำระลอก 2 หรือ ระลอก 3 เพราะฉะนั้น ต้องมีการคิดนวัตกรรมไปต่อเนื่อง ต้องให้ผู้เรียนสามารถคิดล่วงหน้า พยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพราะยุคนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว และต้องสามารถปรับตัวให้เร็ว ดังนั้น ไม่ว่าจะดีกรีโปรแกรม หรือ หลักสูตรระยะสั้น ต้องสามารถนำไปปรับกับงานหรือธุรกิจที่ทำได้ผศ.ดร.ดวงพร กล่าว

159491659937

ส่วนการจัดคอร์สระยะสั้น ให้มีเนื้อหาต่อเนื่อง เช่น จัดคอร์สด้านธุรกิจเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และปีนี้อาจจะมีลักษณะคล้ายกันต่อเนื่องไป ไม่ว่าจะเป็นด้านการประกอบการ โอกาสทางด้านธุรกิจในยุค “สังคมอายุยืน” เข้าสู่สังคมสูงวัย คนจะอายุยืนยาวขึ้น จึงต้องศึกษาภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ประโยชน์ในการมองให้เห็นโอกาสในการทำธุรกิจ

“การจัดคอร์สระยะสั้น จะมีการเจาะเป็นช่วงๆ ว่าช่วงไหน เรื่องอะไรน่าจะอยู่ในเทรนด์และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน นอกเหนือจากนี้ วิทยาลัยยังมองเรื่องของดิจิทัล การจัดการธุรกิจ และ เรื่องของดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ ก็เป็นอีกด้านที่เราพยายามจับเพื่อตอบสนองกับผู้เรียน  คณบดี CMMU Mahidol กล่าว

ทั้งนี้ทักษะที่ตอบโจทย์โลกอนาคต ผศ.ดร.ดวงพร ให้ความเห็นว่าทักษะศตวรรษที่ 21 ที่ยังสำคัญ คือ การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ทั้งการสื่อสารแบบตัวต่อตัว (Face to Face) สื่อสารผ่านทางออนไลน์ ขณะเดียวกันInnovation หรือ ความสามารถด้านวัตกรรม ก็ยังเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ต้องสามารถคิดล่วงหน้า มองเห็นโอกาส และสิ่งใหม่ๆ ที่ควรทำ

159491659992

รวมทั้งความสามารถในด้านทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ที่จะช่วยให้นำฐานข้อมูลต่างๆ ที่มีจำนวนมากมาวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ในการทำงาน ทำธุรกิจ นอกเหนือจากทักษะหลักๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านความเป็นผู้นำ (Leadership) ความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว (Agility) แล้ว ควรมีทักษะในด้านการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถที่จะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ 

อย่างไรก็ตาม ความสำคัญอีกประเด็นหนึ่ง คือ การปรับตัวของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทันกับยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ โดย คณบดี  CMMU Mahidol กล่าวว่า หากอยู่นิ่งในขณะที่มหาวิทยาลัยอื่นก็ต้องปรับตัว จะเสียความสามารถในการแข่งขัน เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยก็ต้องปรับตัวให้ทันการ ทั้งในแง่ของการรับนักศึกษาเข้ามา และให้การศึกษาที่มีคุณภาพ ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจ สังคมที่เกิดขึ้น

159491660165

"ความสามารถในการปรับตัวของทั้งองค์กร และ บุคลากรในองค์กร เป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นดังนั้น กลยุทธ์ต่อไปต้องเน้นในเรื่องที่ว่า ทุกคนในองค์กรต้องสามารถตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน องค์กรจะต้องปรับตัว และหากเราปรับช้าก็สู้ไม่ได้ ต้องอย่าให้ช้าจนเกินไป รวมถึงคนในองค์กรเอง ก็ต้องปรับตัว เพื่อช่วยเอื้อให้องค์กร เดินหน้าไปด้วยกัน " คณบดี CMMU Mahidol กล่าวทิ้งท้าย

  • หลักสูตรปริญญาโทที่เปิดสอน

(CMMU Mahidol) ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาโท , ปริญญาเอก และหลักสูตรระยะสั้น Neo Academy โดยในระดับปริญญาโทมีหลักสูตรให้เลือกตามความสนใจทั้ง “หลักสูตรภาษาไทย” 7 หลักสูตร ได้แก่ สาขาการจัดการธุรกิจ , สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม , สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร , สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร , สาขาการตลาด , สาขาการเงิน และ สาขาการจัดการและกลยุทธ์

159491660219

และ “หลักสูตรนานาชาติ” 8 หลักสูตร ได้แก่Corporate Finance,Entrepreneurship Management ,General Management ,Healthcare and Wellness Management ,Marketing and Management ,Managing for Sustainability ,Management Research และDouble Degree Int'l Management

โดยที่ผ่านมา CMMU ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร เสริมทักษะความรู้ โดยมองเห็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนสามารถต่อยอดผู้เรียนให้เท่าทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง